Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2015

                                   Αναρτητέα στο Διαδίκτυο        


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πρέβεζα: 22/12/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                             Aρ. Πρωτ: 9591

6η Υ.Πε. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                              

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                 

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Πρέβεζας στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών από το Π.Π.Υ.Υ.2014 προβαίνει στην 1η φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Η διάρκεια της 1ης φάσης της διαβούλευσης ορίζεται σε εφτά (8) ημέρες από την ανάρτηση τους στο site του Νοσοκομείου (www.1706.syzefxis.gov.gr), ήτοι από την ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 έως και την ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: anthi.spanou@prevezahospital.gr.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                             

                                         Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                                  α/α

                                                                 

                                                                  ΜΠΑ’Ι’ΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 11/12/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ.Πρωτ.: 9316

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

    

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα         

                                    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με FAXέως 15/12/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ, ΏΡΑ:12:30 λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ

10.000

ΜΕΤΡΑ

       
2. ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40 8PLY 4.000 ΤΕΜ        
3. ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY 4.000 ΜΕΤΡΑ        

                                                                                                               

           

                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                                              

                                                                                                      ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. 1626/11-12-2015 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί έγκριση της διαδικασίας συλλογής προσφορών γιαΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με e-mail για Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ) έως 14/12/2015 ημέρα Δευτέρα λόγω του κατεπείγοντος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 62/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ», CPV33141114-2 ».

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 17.097,87€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 18/12/2015 (ώρα: 13:30 μ.μ.).

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΤΕΛΕΣΦΟΡΗΣΕΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΕΑ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 18/12/2015 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 13:30  Μ.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

17.097,87(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για 1 έτος
ΚΑΕ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ 1311
ΚΩΔΙΚΟΣCPV33141114-2

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους και σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι ενιαίοι διαγωνισμοί από άλλους φορείς η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία..
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.
Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 56/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ CPV 48900000-7 (Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Συνολικού προϋπολογισμού 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ημ/νία διενέργειας 14/12/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 14/12/2015      Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ   Ώρα: 1.30 Μ.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 10.000,00€   καθαρή αξία και 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

CPV 48900000-7

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 57/Α/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33172000-6)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 04/12/2015 (ώρα : 13.00 μ.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 03/12/2015 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 12.30 Μ.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΣΙΜΟΥ ΦΟΡΕΑ  7131
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33172000-6  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Ως το τέλος του έτους 2015
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 03:15

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρέβεζα 25/11/2015
Αρ. πρωτ.        8719

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ

                         & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                                                                                      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/νση: Σελευκείας 2 Πρέβεζα Τ.Κ : 48100

Πληροφορίες : Μάντζιου Όλγα                                           

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

ΑΝΑΚΛΗΣΗ       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

   

Σας ανακοινώνουμε ότι το Δ/Σ του Νοσοκομείου στην με αρ.24/24-11-2015 συνεδρίασή του αποφάσισε την ανάκληση των κατωτέρω διακηρύξεων διαγωνισμών:

  1. 1.57/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33172000-6) Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 26/11/2015 (ώρα : 13.00 μ.μ.).
  2. 2.53/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ, ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ CPV 33162100-4). Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 4.878,04 καθαρή αξία, 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 243,90 καθαρή αξία, 300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 3.252,03 καθαρή αξία, 4.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και ημ/νία 24/11/2015 (ώρα : 12.30 μ.μ.).

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας γνωρίσουμε την επαναπροκήρυξη των ανωτέρω διαγωνισμών.

                                                                                                                                                      

                                                                                                           

                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                          ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ( ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00 € με Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 27-11-2015 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 13:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 4.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79210000-9
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Πρέβεζα: 23/11 /2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΡ. ΠΡΩΤ:8636

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Πρέβεζας στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών από το Π.Π.Υ.Υ.2014 προβαίνει στην 2η φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τα παρακάτω: 1)ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ CPV38434500-1ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ(ΟΡΜΟΝΕΣ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CPV38434500-1

Η διάρκεια της 2ης φάσης της διαβούλευσης ορίζεται σε εφτά (7) ημέρες από την ανάρτηση τους στο site του Νοσοκομείου (www.1706.syzefxis.gov.gr), ήτοι από την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: anthi.spanou@1706.syzefxis.gov.gr .

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                      

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 18/11/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ.Πρωτ.: 8434

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ              

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2,

                       48100, Πρέβεζα                  

                                    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 23/11/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2ml ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 6000      
2 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ PT ΤΕΜ 2000      
3 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Τ.Κ.Ε. ΤΕΜ 2000      
4 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ WASSERMAN ΤΕΜ 6000      
5 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΝΑΤ 6ml ΤΕΜ 1000      
6 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 500      

                                                                                                               

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

  1. Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 2 ml με αντιπηκτικό EDTAK2-K3 με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm.
  1. Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%-0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 1,8 ml.
  1. Φιαλίδια ΤΚΕ, κενού, αποστειρωμένα, γυάλινα, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,8%-0,129M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 1,6 ml.
  1. Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 16Χ100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 8,5 ml.
  1. Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό έλεγχο ΝΑΤ του αίματος (Μοριακός έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 6 ml με αντιπηκτικό 10,8 mg EDTA K2

                                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                  

                                                                 

                                                                                                         ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες
Σελίδα 1 από 8