Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 03:21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 57/Α/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33172000-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 57/Α/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33172000-6)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 04/12/2015 (ώρα : 13.00 μ.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 03/12/2015 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 12.30 Μ.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΣΙΜΟΥ ΦΟΡΕΑ  7131
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33172000-6  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Ως το τέλος του έτους 2015
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 1236 φορές