Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2015 12:39

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 62/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ», CPV33141114-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 62/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ», CPV33141114-2 ».

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 17.097,87€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 18/12/2015 (ώρα: 13:30 μ.μ.).

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΤΕΛΕΣΦΟΡΗΣΕΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΕΑ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 18/12/2015 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 13:30  Μ.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

17.097,87(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για 1 έτος
ΚΑΕ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ 1311
ΚΩΔΙΚΟΣCPV33141114-2

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους και σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι ενιαίοι διαγωνισμοί από άλλους φορείς η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία..
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.
Διαβάστηκε 954 φορές