Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2015 07:08

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ CPV 48900000-7 (Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 56/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ CPV 48900000-7 (Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Συνολικού προϋπολογισμού 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ημ/νία διενέργειας 14/12/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 14/12/2015      Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ   Ώρα: 1.30 Μ.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 10.000,00€   καθαρή αξία και 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

CPV 48900000-7

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
Διαβάστηκε 1393 φορές