ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (0)

Για την καλύτερη διαχείριση του έργου της Διοικητικής Υπηρεσίας αυτή έχει οργανωθεί σε υποδιευθύνσεις, στα οποία υπάγονται Τμήματα με ειδικό αντικείμενο.

Της Διοικητικής Υπηρεσίας προΐσταται ο Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα η Διοικητική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 

1. Τμήμα Διοικητικού, με τα εξής Γραφεία:

 • Προσωπικού
 • Γραμματείας
 • Γραμματείας εξωτερικών ιατρείων
 • Λογιστηρίου ασθενών
 • Κίνησης ασθενών
 • Υποδοχής ασθενών
 • Επιστασίας - καθαριότητας &Ιματισμού
 • Εστίασης

2. Τμήμα Οικονομικού, με τα εξής Γραφεία:

 • Λογιστήριο
 • Διαχείρισης Υλικού - Προμήθειες
 • Προϋπολογισμού κόστους – εσωτερικού ελέγχου
 • Μισθοδοσίας
 • Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσία

 

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

1. Τμήμα Τεχνικού, με τα εξής Γραφεία:

 • Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Μηχανολογικών εγκαταστάσεων

2. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Από την εκτενή ανάλυση σε Γραφεία προκύπτουν και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα και γραφεία έχουν ορισθεί προϊστάμενοι οι οποίοι έχουν και την υπευθυνότητα για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση του προβλεπόμενου έργου.

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ