Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 16:14

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ( ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ( ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00 € με Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 27-11-2015 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 13:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 4.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79210000-9
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 859 φορές