ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 21-10-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.1458-21/10/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 30/10/2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗλόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

  ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΈΜΒΟΛΟ 2.000 ΤΕΜ.
  ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας καθαρές) 22Χ22 15.000 ΤΕΜ.
  ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 10.000 ΤΕΜ.
  ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (σε συσκευασία του ενός) 2.000 ΤΕΜ.
  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ( να προσαρμόζονται στα πλαστικά σωληνάρια) 5.000 ΤΕΜ.
  ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ) 4.000 ΤΕΜ.
  ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 300τεμ
  ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 5,5 CMX 2,5CMBARCODE (ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ) 50ΚΑΡΟΥΛΙΑ

                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 20-10-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ. 1448

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                    

        
 

               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ       ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Tμήμα……..:     Οικονομικό

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                                          

                                481 00, Πρέβεζα

              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ 1448-16/10/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 31/10/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

                                                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                    ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.3/2014

                  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΑ (Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες) 

με κωδικό κατηγορίας CPV (24100000-5)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 09/09/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος   Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 09/09/2014      Ημέρα: ΤΡΙΤΗ   Ώρα διενέργειας: 12:00 Π.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΑΕΡΙΑ(Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(24100000-5)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία : 9-9-2014

Ημέρα :Τρίτη Ώρα κατάθεσης προσφορών:10:00 Ώρα διενέργειας διαγωνισμού 13:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νοσοκομείο Πρέβεζας – Γρ. Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

55521200-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

11.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τέσσερις (4) Μήνες

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94


ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ 1064-21/8/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 1/09/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑλόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 3/09/2014 ημέρα TETAΡTHλόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

                                    

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 28/08/2014 ημέρα Πέμπτηλόγω του κατεπείγοντος για το έργο της συλλογής,μεταφοράςκαιδιαχείρισης των επικινδύνων ιατρικώναποβλήτων (ΕΑΑΜ) και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ EAAM: για εξάμηνο

Γ.Ν.Πρέβεζας: 6.000Kgr

Κ.Υ.Καναλακίου:50Kgr

Κ.Υ.Θεσπρωτικού: 50Kgr

Κ.Υ.Πάργας: 50 Kgr

Κ.Υ.Φιλιππιάδας:50 Kgr

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ MEA:για εξάμηνο

Γ.Ν.Πρέβεζας: 800 Kgr

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                       ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «FAX ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ »

ΣΧΕΤ. Η αριθμ. Πρωτ. 970-28/7/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας FAX ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 4/08/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 170,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣFAX ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ

                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ                                            

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

FAX ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ

TEM

1

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «FAX ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ »

ΣΧΕΤ. Η αριθμ. Πρωτ. 969-28/7/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας FAX ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 4/08/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 170,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣFAX ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ                                            

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

FAX ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

TEM

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα:   22-7-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ. :

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..:  Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……… : 2682361310

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2                    

                        48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια « ΜΟΝΙΤΟR ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ »

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ. 935-21/7/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΜΟΝΙΤΟR ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 28/07/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΜΟΝΙΤΟR ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ                                            

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΜONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

TEM

1

  

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. 1.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας προς αξιολόγηση.
 2. 2.Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
 3. 3.Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. Και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο μόνιτορ για τουλάχιστον 6 ώρες.
 4. 4.Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 10΄΄ με απεικόνιση τουλάχιστον κτώ διαφορετικών κυματομορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων.
 5. 5.Να έχει δυνατότητα οθόνης αφής η οποία να προσφερθεί προς επιλογή.
 6. 6.Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση, να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή.
 7. 7.Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας για κάθε απεικονιζόμενη κυματομορφή.
 8. 8.Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη.
 9. 9.Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του μόνιτορ.
 10. 10.Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισμού προς αξιολόγηση.
 11. 11.Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες :
 12. 12.Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις :
 13. 13.Ηλεκτροκαρδιογράφημα :
 14. 14.Αναίμακτη πίεση :
 15. 15.Οξυμετρία :
 16. 16.Θερμοκρασία :
 17. 17.Να δέχεται θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο στο μόνιτορ τουλάχιστον 3 καναλιών ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή.
 18. 18.Ν δέχεται σύστημα καπνογραφίας το οποίο να προσφερθεί προς επιλογή.
 19. 19.Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDSCHARTS των τελευταίων 72 ωρών τουλάχιστον και να εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ. ). Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης προς αξιολόγηση.
 20. 20.Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών, τόσο για ιατρικούς όσο και για τεχνικούς συναγερμούς, με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού.
 21. 21.Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οποσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.
 22. 22.Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας νυκτός για εξοικονόμηση ενέργειας.
 23. 23.Το μόνιτορ προς αποφυγή σκόνης να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα.
 24. 24.Να διαθέτει προστασία από απινηδώσεις και χειρουργική διαθερμία.
 25. 25.Το μόνιτορ να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την απευθείας τοποθέτηση του σε ράγα ή σε πλαϊνά κιγκλιδώματα φορείου ή κλίνης χωρίς καμία επιπλέον μετατροπή στο μόνιτορ.
 26. 26.Να συνοδεύεται με κατάλληλη τροχήλατη βάση μεταφοράς απαραίτητα του ιδίου κατασκευαστικού τύπου.
 27. 27.Επιπλέον δυνατότητες του μόνιτορ να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
 28. 28.Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου επί ποινή απόρριψης με αριθμημένες παραπομπές σε αυτά.
 29. 1.Οι συσκευές θα είναι απολύτως καινούργιες, αμεταχείριστες και θα καλύπτουν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
 30. 2.Να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού
 • ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αναπνοής με συναγερμό άπνοιας.
 • αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης
 • οξυμετρίας
 • θερμοκρασίας
 • Να μπορεί να δεχθεί 3πολικό η 5πολικό χωρίς να απαιτείτε η αντικατάσταση του ενισχυτή Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε εκ των 2 ανωτέρω καλωδίων.
 • Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 5πολικού καλωδίου να έχει την δυνατότητα απεικόνισης και των 7 απαγωγών στην οθόνη του μόνιτορ.
 • Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής ένδειξης των αριθμών των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας.
 • Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξής τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη.
 • Να παραδοθεί με 5πολικό καλώδιο και να προσφερθεί προς επιλογή το 3πολικό καλώδιο.
 • Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτος ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης.
 • Η λήψη να γίνεται κατ εντολή του χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή χειροκίνητα καθώς και την δυνατότητα επανάληψης της λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.
 • Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και να προσφερθεί προς επιλογή περιχειρίδα παίδων.
 • Να απεικονίζει την κυματομορφή (σφυγμικό κύμα) και την ψηφιακή τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.
 • Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων / παίδων πολλαπλών χρήσεων.
 • Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών ΔΤ, από το δέρμα και τον οισοφάγο.
 • Να προσφερθεί με αισθητήρα σώματος και προς επιλογή να προσφερθεί ο αισθητήρας οισοφάγου / ορθού.
 • Επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης να προσφερθούν προς επιλογή.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • -Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE. κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ.
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ΙS0 σειράς 13485/2003 ή αντίστοιχο).
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ΙS0 με πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ).
 • -Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./ 1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004).
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του ΠΔ. 117/2004.

 

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 1. 1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για10 έτη τουλάχιστον.
 2. 2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
 3. 3.Για τα παραπάνω υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για την πιστοποίηση των παραπάνω. Η βεβαίωση αυτή θα αναγράφει σαφώς ότι αφορά το συγκεκριμένο είδος και την συγκεκριμένη πρόσκληση προσφορών του δικού μας Νοσοκομείου.
 4. 4.Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος - συσκευής, προερχομένη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων.
 5. 5.Οι προμηθευτές θα εκπαιδεύσουν τους χειριστές - ιατρούς στην σωστή χρήση και δυνατότητες του συγκροτήματος, καθώς και εκπαίδευση Ηλεκτρονικού στην συντήρηση χωρίς αμοιβή.

                                                              

                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                 

                                                                                                 ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ