Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Αριθμός 7 /2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                    

Κριτήριο Αξιολόγησης

Το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

Χρόνος Διενέργειας του

διαγωνισμού

Ημερομηνία: 11-11-2014

Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 12:00 πμ

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

                     2.800,00€

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο

                       24-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 21-10-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.1458-21/10/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 30/10/2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗλόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

  ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΈΜΒΟΛΟ 2.000 ΤΕΜ.
  ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας καθαρές) 22Χ22 15.000 ΤΕΜ.
  ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 10.000 ΤΕΜ.
  ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (σε συσκευασία του ενός) 2.000 ΤΕΜ.
  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ( να προσαρμόζονται στα πλαστικά σωληνάρια) 5.000 ΤΕΜ.
  ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ) 4.000 ΤΕΜ.
  ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 300τεμ
  ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 5,5 CMX 2,5CMBARCODE (ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ) 50ΚΑΡΟΥΛΙΑ

                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 20-10-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ. 1448

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                    

        
 

               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ       ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Tμήμα……..:     Οικονομικό

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                                          

                                481 00, Πρέβεζα

              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ 1448-16/10/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 31/10/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

                                                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                    ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.3/2014

                  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΑ (Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες) 

με κωδικό κατηγορίας CPV (24100000-5)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 09/09/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος   Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 09/09/2014      Ημέρα: ΤΡΙΤΗ   Ώρα διενέργειας: 12:00 Π.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΑΕΡΙΑ(Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(24100000-5)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία : 9-9-2014

Ημέρα :Τρίτη Ώρα κατάθεσης προσφορών:10:00 Ώρα διενέργειας διαγωνισμού 13:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νοσοκομείο Πρέβεζας – Γρ. Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

55521200-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

11.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τέσσερις (4) Μήνες

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94


Ετικέτες

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ 1064-21/8/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 1/09/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑλόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 3/09/2014 ημέρα TETAΡTHλόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

                                    

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 28/08/2014 ημέρα Πέμπτηλόγω του κατεπείγοντος για το έργο της συλλογής,μεταφοράςκαιδιαχείρισης των επικινδύνων ιατρικώναποβλήτων (ΕΑΑΜ) και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ EAAM: για εξάμηνο

Γ.Ν.Πρέβεζας: 6.000Kgr

Κ.Υ.Καναλακίου:50Kgr

Κ.Υ.Θεσπρωτικού: 50Kgr

Κ.Υ.Πάργας: 50 Kgr

Κ.Υ.Φιλιππιάδας:50 Kgr

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ MEA:για εξάμηνο

Γ.Ν.Πρέβεζας: 800 Kgr

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                       ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «FAX ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ »

ΣΧΕΤ. Η αριθμ. Πρωτ. 970-28/7/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας FAX ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 4/08/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 170,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣFAX ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ

                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ                                            

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

FAX ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ

TEM

1

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «FAX ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ »

ΣΧΕΤ. Η αριθμ. Πρωτ. 969-28/7/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας FAX ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 4/08/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 170,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣFAX ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ                                            

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

FAX ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

TEM

1