Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 05:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.3/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΑ (Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.3/2014

                  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΑ (Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες) 

με κωδικό κατηγορίας CPV (24100000-5)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 09/09/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος   Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 09/09/2014      Ημέρα: ΤΡΙΤΗ   Ώρα διενέργειας: 12:00 Π.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΑΕΡΙΑ(Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(24100000-5)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 875 φορές