ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ              Πρέβεζα: 07-1-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-                     Αρ.Πρωτ.:60

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

Tμήμα……….:Προμηθειών

Πληροφορίες :Δρόσου Χρ.

Tηλ. …………:26823 61310

Fax …………:26820 24837

Tαχ. Δ/νση…..:Σελεύκειας 2

     Τ.Κ………….: 481 00, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.300,00€ με Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.: Την αρ.Πρωτ.1790/30-12-2013 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου

 

       Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ΚΛΕΙΣΤΗ οικονομική προσφορά ως ακολούθως:

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

2.3 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.4. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

3. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα ακόλουθα:

  1. I.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της (ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).
  2. II.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι θα κόβονται αποδείξεις για κάθε αποστολή, οι οποίες θα παραδίδονται στη Γραμματεία εντός τριών (3) ημερών- ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. (Σε περίπτωση που δεν κατατίθενται αποδείξεις είτε φωτοτυπίες αυτών ή πληρωμή του μήνα θα καθυστερεί ως την παραλαβή τους).
  3. III.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που δεν παραδίδεται ο φάκελος στον ίδιο τον παραλήπτη αλλά σε κάποιο άλλο πρόσωπο, οφείλουν οι ίδιοι να ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία (Πρωτόκολλο) και να διευθετούν οι ίδιοι το θέμα (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται ως ακολούθως:

Α/Α       ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ                             ΧΡΕΩΣΗ           ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΙΛΟ/ΚΙΛΑ

1.Α) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ:…….…€ ΜΕΧΡΙ ….ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ       ….. € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

1.Β) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ:…….…€ ΜΕΧΡΙ ….ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ       .. .. € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

2     ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ………………...€ ΜΕΧΡΙ ….ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ      .….€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

Συνολικός προϋπολογισμός 2.300,00 € με ΦΠΑ

Δεκτές προσφορές κλειστές προσφορές και μόνο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-1-2014 Ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ημερομηνία ανοίγματος οικονομικών προσφορών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-1-2014 Ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή                                                                                                

                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      

 

 

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ