Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.34/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV 18110000-3 Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 30/01/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 30/01/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (18110000-3)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ              Πρέβεζα: 07-1-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-                     Αρ.Πρωτ.:60

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

Tμήμα……….:Προμηθειών

Πληροφορίες :Δρόσου Χρ.

Tηλ. …………:26823 61310

Fax …………:26820 24837

Tαχ. Δ/νση…..:Σελεύκειας 2

     Τ.Κ………….: 481 00, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.300,00€ με Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.: Την αρ.Πρωτ.1790/30-12-2013 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου

 

       Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ΚΛΕΙΣΤΗ οικονομική προσφορά ως ακολούθως:

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

2.3 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.4. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

3. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα ακόλουθα:

  1. I.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της (ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).
  2. II.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι θα κόβονται αποδείξεις για κάθε αποστολή, οι οποίες θα παραδίδονται στη Γραμματεία εντός τριών (3) ημερών- ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. (Σε περίπτωση που δεν κατατίθενται αποδείξεις είτε φωτοτυπίες αυτών ή πληρωμή του μήνα θα καθυστερεί ως την παραλαβή τους).
  3. III.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που δεν παραδίδεται ο φάκελος στον ίδιο τον παραλήπτη αλλά σε κάποιο άλλο πρόσωπο, οφείλουν οι ίδιοι να ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία (Πρωτόκολλο) και να διευθετούν οι ίδιοι το θέμα (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται ως ακολούθως:

Α/Α       ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ                             ΧΡΕΩΣΗ           ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΙΛΟ/ΚΙΛΑ

1.Α) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ:…….…€ ΜΕΧΡΙ ….ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ       ….. € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

1.Β) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ:…….…€ ΜΕΧΡΙ ….ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ       .. .. € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

2     ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ………………...€ ΜΕΧΡΙ ….ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ      .….€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

Συνολικός προϋπολογισμός 2.300,00 € με ΦΠΑ

Δεκτές προσφορές κλειστές προσφορές και μόνο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-1-2014 Ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ημερομηνία ανοίγματος οικονομικών προσφορών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-1-2014 Ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή                                                                                                

                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      

 

 

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σελίδα 5 από 5