Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 07:56

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία : 9-9-2014

Ημέρα :Τρίτη Ώρα κατάθεσης προσφορών:10:00 Ώρα διενέργειας διαγωνισμού 13:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νοσοκομείο Πρέβεζας – Γρ. Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

55521200-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

11.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τέσσερις (4) Μήνες

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94


Διαβάστηκε 684 φορές