Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα:   22-7-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ. :

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..:  Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……… : 2682361310

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2                    

                        48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια « ΜΟΝΙΤΟR ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ »

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ. 935-21/7/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΜΟΝΙΤΟR ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 28/07/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΜΟΝΙΤΟR ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ                                            

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΜONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

TEM

1

  

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. 1.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας προς αξιολόγηση.
 2. 2.Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
 3. 3.Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. Και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο μόνιτορ για τουλάχιστον 6 ώρες.
 4. 4.Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 10΄΄ με απεικόνιση τουλάχιστον κτώ διαφορετικών κυματομορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων.
 5. 5.Να έχει δυνατότητα οθόνης αφής η οποία να προσφερθεί προς επιλογή.
 6. 6.Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση, να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή.
 7. 7.Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας για κάθε απεικονιζόμενη κυματομορφή.
 8. 8.Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη.
 9. 9.Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του μόνιτορ.
 10. 10.Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισμού προς αξιολόγηση.
 11. 11.Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες :
 12. 12.Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις :
 13. 13.Ηλεκτροκαρδιογράφημα :
 14. 14.Αναίμακτη πίεση :
 15. 15.Οξυμετρία :
 16. 16.Θερμοκρασία :
 17. 17.Να δέχεται θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο στο μόνιτορ τουλάχιστον 3 καναλιών ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή.
 18. 18.Ν δέχεται σύστημα καπνογραφίας το οποίο να προσφερθεί προς επιλογή.
 19. 19.Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDSCHARTS των τελευταίων 72 ωρών τουλάχιστον και να εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ. ). Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης προς αξιολόγηση.
 20. 20.Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών, τόσο για ιατρικούς όσο και για τεχνικούς συναγερμούς, με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού.
 21. 21.Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οποσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.
 22. 22.Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας νυκτός για εξοικονόμηση ενέργειας.
 23. 23.Το μόνιτορ προς αποφυγή σκόνης να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα.
 24. 24.Να διαθέτει προστασία από απινηδώσεις και χειρουργική διαθερμία.
 25. 25.Το μόνιτορ να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την απευθείας τοποθέτηση του σε ράγα ή σε πλαϊνά κιγκλιδώματα φορείου ή κλίνης χωρίς καμία επιπλέον μετατροπή στο μόνιτορ.
 26. 26.Να συνοδεύεται με κατάλληλη τροχήλατη βάση μεταφοράς απαραίτητα του ιδίου κατασκευαστικού τύπου.
 27. 27.Επιπλέον δυνατότητες του μόνιτορ να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
 28. 28.Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου επί ποινή απόρριψης με αριθμημένες παραπομπές σε αυτά.
 29. 1.Οι συσκευές θα είναι απολύτως καινούργιες, αμεταχείριστες και θα καλύπτουν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
 30. 2.Να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού
 • ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αναπνοής με συναγερμό άπνοιας.
 • αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης
 • οξυμετρίας
 • θερμοκρασίας
 • Να μπορεί να δεχθεί 3πολικό η 5πολικό χωρίς να απαιτείτε η αντικατάσταση του ενισχυτή Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε εκ των 2 ανωτέρω καλωδίων.
 • Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 5πολικού καλωδίου να έχει την δυνατότητα απεικόνισης και των 7 απαγωγών στην οθόνη του μόνιτορ.
 • Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής ένδειξης των αριθμών των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας.
 • Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξής τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη.
 • Να παραδοθεί με 5πολικό καλώδιο και να προσφερθεί προς επιλογή το 3πολικό καλώδιο.
 • Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτος ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης.
 • Η λήψη να γίνεται κατ εντολή του χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή χειροκίνητα καθώς και την δυνατότητα επανάληψης της λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.
 • Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και να προσφερθεί προς επιλογή περιχειρίδα παίδων.
 • Να απεικονίζει την κυματομορφή (σφυγμικό κύμα) και την ψηφιακή τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.
 • Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων / παίδων πολλαπλών χρήσεων.
 • Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών ΔΤ, από το δέρμα και τον οισοφάγο.
 • Να προσφερθεί με αισθητήρα σώματος και προς επιλογή να προσφερθεί ο αισθητήρας οισοφάγου / ορθού.
 • Επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης να προσφερθούν προς επιλογή.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • -Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE. κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ.
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ΙS0 σειράς 13485/2003 ή αντίστοιχο).
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ΙS0 με πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ).
 • -Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./ 1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004).
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του ΠΔ. 117/2004.

 

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 1. 1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για10 έτη τουλάχιστον.
 2. 2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
 3. 3.Για τα παραπάνω υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για την πιστοποίηση των παραπάνω. Η βεβαίωση αυτή θα αναγράφει σαφώς ότι αφορά το συγκεκριμένο είδος και την συγκεκριμένη πρόσκληση προσφορών του δικού μας Νοσοκομείου.
 4. 4.Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος - συσκευής, προερχομένη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων.
 5. 5.Οι προμηθευτές θα εκπαιδεύσουν τους χειριστές - ιατρούς στην σωστή χρήση και δυνατότητες του συγκροτήματος, καθώς και εκπαίδευση Ηλεκτρονικού στην συντήρηση χωρίς αμοιβή.

                                                              

                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                 

                                                                                                 ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα   26-6-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                           481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Τροφίμων».

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ/10-26/6/14 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου για την έγκριση προμήθειας «Τροφίμων»με την διαδικασία συλλογής προσφορών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο για προμήθεια τροφίμων έως 4/07/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρεις (3) μήνες συνολικού προϋπολογισμού 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ   ΤΙΜΗ                                                                                                                             

Ζάχαρη

1 Kg

100 τεμάχια

 

5

ΕΛΑΙΑ-ΕΛΙΕΣ   ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ                                                                                                                    

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο οξύτητας 0-1%

Δοχείο 5lt

100 δοχεία

 

6

ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΡΥΖΙ-ΟΣΠΡΙΑ   ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ                                                                                                  

Σουσαμάκι

500gr

450 τεμάχια

 

7

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ                                                                            

Φρυγανιά τρίμμα (200gr)

Τεμάχια

100 τεμάχια

 

8

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ                                                                                                                     

Φασολάκια πλατιά συσκευασμένα (2,5Kg)

Τεμάχια

80 kg

 

8στ

Λαχανικά ανάμικτα συσκευασμένα (2,5Kg)

Τεμάχια

60 kg

 

9

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ                                                                                                         

Μοσχάρι νωπό άνευ οστού

1Kg

160 Kg

 

Κιμάς μόσχου νωπός

1Kg

180 Kg

 

Χοιρινές μπριζόλες νωπές

1Kg

50 ΤΕΜ

 

Χοιρινό νωπό άνευ οστού

1Kg

160 Kg

 

12

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ)            

12α

Κρεμμύδια

Kg

250 Kg

 

12β

Λεμόνια

Kg

250 Kg

 

12γ

Μαιντανό

Τεμ.

100 ματσάκια

 

12δ

Άνιθο

τεμ

50 ματσάκια

 

12ζ

Πατάτες

Kg

1.200 Kg

 

12θ

Κολοκύθια

Kg

300 Kg

 

12ι

Ντομάτα

Kg

800 Kg

 

12κ

Αγγούρι

Τεμ

300

 

12ν

Καρότα

Kg

30 Kg

 

12ο

Αχλάδια-ροδακινα κλπ

Kg

1300 Kg

 

12π

Σκόρδο

Kg

30 τεμ

 

12φ

Πιπεριές για γέμισμα

τεμ

800

 

14

ΓAΛAKTOKOMIKA                                                                                                                                               

14α

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ (3150 ΤΕΜ/0,5 lit)

0,5 lit

900 lit

 

14γ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% ( χωρίς πρόσθετες γλυκαντικές

ουσίες και φρούτα )

200-250 gr

540

 

15

TYΡOKOMIKA                                                                                                                              

15β

ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΡΟΒΕΙΑ Α΄ Ποιότητας (περίπου 700kg)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ

120 Kg

 

16

Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο                                                                                                                                                  

16α

ΑΡΤΟΣ ΦΟΡΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% (22/ΜΕΡΑ)

Τεμ. Προσφορά σε κιλό

1980 Kg

 

16β

ΑΡΤΟΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (7/ΜΕΡΑ)

Τεμ. Προσφορά σε κιλό

630 Kg

 
           

ΜΕΡΟΣ Β2 .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Οι προσφορές θα δοθούν σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.
 • Εκτός για τις κατηγορίες είδη οπωροπωλείου: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης τιμής χονδρικής πώλησης
 • Οι συσκευασίες των ειδών δεν είναι δεσμευτικές και μπορούν να κατατεθούν προσφορές και για διαφορετικές συσκευασίες οι οποίες εάν από την επιτροπή κριθούν εύχρηστες για την λειτουργία της κουζίνας του Νοσοκομείου θα αξιολογηθούν με αναγωγή της προσφερόμενης τιμής στο κιλό.

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (Νεαρό ζώο (βοοειδές) μέχρι 24 μηνών, μπούτι Α/Ο συσκευασμένο σε

κενό, Σπάλα Α/Ο συσκευασμένη σε κενό).

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.

Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες‚ να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού-Υγειονομικού ελέγχου.

Το κρέας μόσχου Α/Ο να επεξεργάζεται σε μονάδα που έχει άδεια λειτουργίας κωδικό αριθμό από την Δνση Κτηνιατρικής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο.

Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας.

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης από την επικρατέστερη - μέση σταθμική χονδρική τιμή

Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας της εποχής και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα που προσφέρονται

σε συσκευασία με περισσότερες από μία σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας.

Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζομένου είδους, κατηγορία προέλευσης ως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα Π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κλπ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κλπ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κλπ.

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ .

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.

ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

Γάλα παστεριωμένο εμφιαλωμένο σε συσκευασίες 1/2Litr.

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ/τος 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη μεταφορά η βιομηχανία να έχει κωδικό έγκρισης .

Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως και να φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας .

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 2% ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών..

Να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,8% σε συσκ. 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ.56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης ή να διατηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής και βεβαίωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή την Δνση Κτηνιατρκής για την εφαρμογή του.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών. Τα προμηθευόμενα ζυμαρικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ οξ.0,1-1 (εξαιρετικό παρθένο)

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών. Το ελαιόλαδο να έχει οξ.0,1-1 βαθμών, να είναι συσκευασμένο σε δοχείο 5 λίτρ. καθώς και 1 λιτρ. και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ –άρτος τ.70%.

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.

Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.

Τα είδη γαλακτοκομίας θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για φέτα και τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ.56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.).

Τα ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, και στην προσφορά να δηλώνονται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.

Τα προμηθευόμενα κατ/να λαχανικά θα είναι πρώτη ποιότητας και θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ανά 4/μηνο με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του είδους ύστερα από αίτημα του προμηθευτή προσκομίζοντας συνημμένα γνωμοδότηση-πιστοποίηση των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου τιμών.

Τα προμηθευόμενα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και τον Κ.Τ.Π..

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην είσοδο της αποθήκης με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα είναι εντελώς καθαρά και απολυμασμένα.

 • Η παράδοση των τροφίμων (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ,ΓAΛAKTOKOMIKA,TYΡOKOMIKA ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ) θα είναι καθημερινή κατά τις εργάσιμες μέρες       Δευτέρα έως Σάββατο και το αργότερο έως τις 8.30 πμ στους Χώρους του Νοσοκομείου και θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου.
 • Εναλλακτικά για τις κατηγορίες ειδών ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓAΛAKTOKOMIKA,TYΡOKOMIKA, δίνεται η δυνατότητα η παράδοση να γίνεται 2 φορές την εβδομάδα με την προϋπόθεση ότι ο μειοδότης για όλη την διάρκεια της σύμβασης θα παραχωρήσει ψυγείο κατάλληλο για την συντήρηση των εν λόγω κατηγοριών τροφίμων και τα προϊόντα θα φέρουν τις κατάλληλες ημερομηνίες ανάλωσης ώστε να παραμείνουν στα ψυγεία έως την επόμενη παράδοση χωρίς να παρέλθουν οι ημερομηνίας λήξης.
 • Εναλλακτικά για την κατηγορία τροφίμων είδη ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟ δύνεται η δυνατότητα κατόπιν συνεννοήσεως με το νοσοκομείο η παράδοσή τους να γίνεται 3 φορές την εβδομάδα.
 • Για       τα είδη παντοπωλείου όπου ο εφοδιασμός θα είναι 15νθημέρου.

Οι προμηθευτές θα ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα τηλεφωνικώς ή γραπτώς για τα είδη και τις ποσότητες που θα φέρουν.

    

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 28-5-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ. 4172

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Μάντζιου Όλγα

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

     ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για το έργο συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΑΑΜ) και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.: Δ/Σ 649-27/5/2014 απόφαση Διοικητή για έγκριση διαδικασίας συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 02/06/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για το έργο της συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΑΑΜ) και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ EAAM: για τρίμηνο

Γ.Ν.Πρέβεζας: 3.000Kgr

Κ.Υ.Καναλακίου:40Kgr

Κ.Υ.Θεσπρωτικού: 20Kgr

Κ.Υ.Πάργας: 50 Kgr

Κ.Υ.Φιλιππιάδας:60 Kgr

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ MEA:για τρίμηνο

Γ.Ν.Πρέβεζας: 400 Kgr

 

           Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς:

Κάθε οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί σε: τιμή ανά χιλιόγραμμο ( / kg ) (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) επί ποινή αποκλεισμού ενιαία για Νοσοκομείο και Κέντρα Υγείας.

Για τα ΕΙΑ-ΜΧ (ΕΑΑΜ):

Α) να δίνεται το κόστος επεξεργασίας σε €/Kgr χωρίς ΦΠΑ.

Β) να δίνεται το κόστος συλλογής-μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΧ εκτός της Υ.Μ. συμπεριλαμβανομένης της δευτερογενούς συσκευασίας (π.χ. χαρτοκιβωτίων τύπου HOSPITAL BOX ή άλλη πιστοποιημένη συσκευασία) η οποία και να αναφέρεται.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για τα ΕΙΑ-ΜΤΧ (ΜΕΑ):

Α) να δίνεται το κόστος επεξεργασίας σε €/Kgr χωρίς ΦΠΑ.

Β) να δίνεται το κόστος συλλογής-μεταφοράς των ΕΙΑ-ΜΧ εκτός της Υ.Μ. συμπεριλαμβανομένης της δευτερογενούς συσκευασίας και συγκεκριμένα χαρτοκιβωτίου τύπου HOSPITAL BOX κόκκινου χρώματος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη, των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Επίσης να ληφθεί υπόψη η διάταξη του άρθρου 52 Π.Δ.60/2007 για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 55 οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης Διαγωνιζομένων

Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. Δηλαδή κατατεθούν αναλυτικά πιστά αντίγραφα των κατωτέρω πάρχουν διευκρινήσεις στο δεύτερο μέρος):

I) Για τη μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων ΕΑΑΜ & ΜΕΑ, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΕΑΑΜ που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:

α)Άδεια για συλλογή - μεταφορά ΕΑΑΜ που να καλύπτει όλη τη διαδρομή διακίνησης των αποβλήτων (πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο). Η άδεια συλλογής μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί με την καινούρια νομοθεσία (ΚΥΑ 146163), ή εφόσον έχει εκδοθεί με την παλιά νομοθεσία (ΚΥΑ 37591/2031/2003) θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ότι μέχρι τις 08-05-2013 θα έχει αντικατασταθεί.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163 και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163.

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα μεταφοράς, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης < C, δεν φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των ΕΑΑΜ, μπορούν να πλένονται και να απομένονται εύκολα και διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών.

δ) Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα ότι δέχεται προς επεξεργασία τα μολυσματικά απόβλητα της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΑΜ, με συνημμένα αντίγραφα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Ο.) και της άδειας λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ σε ισχύ.

ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ.

στ) Σύμβαση του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/B').

ζ) Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων που σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων, καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά ADR και ATP, σύμφωνα με τοΕΚ 948Β/22-5-2008 και την απόφαση με αριθμό πρωτ. Α3/28216/2567 από 21-5-2009).

η) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία ναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής της αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς ΕΑΑΜ, με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα κατά ADR και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ι) Ο νόμιμος κάτοχος της άδειας συλλογής–μεταφοράς των ΕΑΑΜ, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 για την συλλογή – μεταφορά επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα.

κλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 146163 με τα παρατήματα της καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα.

II) Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής–μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ.

α) Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας.

β) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 και Ν.4014/2011 και όπως ισχύει σήμερα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163 όπως ισχύει σήμερα.

δ) Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ), ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ.

ε) Προσόντα στελέχωσης του αναγκαίου και εξειδικευμένου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού, βοηθητικού προσωπικού που θα λειτουργεί την μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης, ώστε αυτή να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.

Για την επεξεργασία των ΜΕΑ, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΜΕΑ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής–μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας ΕΑΑΜ.

α) Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας.

β) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 και Ν.4014/2011 και όπως ισχύει σήμερα.

ε) Προσόντα στελέχωσης του αναγκαίου και εξειδικευμένου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού, βοηθητικού προσωπικού που θα λειτουργεί την μονάδας επεξεργασίας αποτέφρωσης, ώστε αυτή να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή έργου: Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (EAAM) από τον ψυκτικό θάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας και των τεσσάρων Κέντρων Υγείας (Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας, Καναλακίου και Πάργας) στην σταθερή μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα και επεξεργασία τους.

 

 1. I.ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΑΑΜ & ΜΕΑ

1. Τα διαχωρισμένα EAAM, θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως (ΚΥΑ Η.Π. 146163).

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων περιεκτών, ως δευτερεουσα συσκευασία θα πρέπει αυτοί να μην έχουν υποστεί βλάβη (καταπόνηση, φθορά, θραύση) και να έχουν υποστεί σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση από την εγκατάσταση παραλαβής πριν την επαναχρησιμοποίησή τους, αναφέροντας τη διαδικασία που ακολουθείται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Στην περίπτωση αυτή θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής - μεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR και θα απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275–99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276–98. Να κατατεθούν επίσης και τα σχετικά πιστοποιητικά ADR και ΕΛΟΤ.

Κάθε συμμετέχον θα πρέπει να αναλύει τον προτεινόμενο τρόπο – μεθοδολογία συλλογής – μεταφοράς, καθώς και τους δεύτερους (εξωτερικούς) υποδοχείς που θα διαθέσει στις Υγειονομικές Μονάδες για τη συσκευασία - μεταφορά των ΕΑΑΜ.

Τα διαχωρισμένα MEA θα τοποθετούνται σε υποδοχείς κόκκινου χρώματος, χαρτοκυτία με εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL BOX (των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση -στερεά διαγώνιος του κυτίου- δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75cm) και τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική κόκκινη σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC.

Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασμένα τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC και με ειδικό κλείστρο ασφαλείας, των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας.

 

Για τη συσκευασία τους θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par RouteADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG), του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association-IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, και κλάση και αριθμό UN.

 

2.   Συχνότητα φόρτωσης το ανώτερο μία φορά την εβδομάδα από το Νοσοκομείο και μία φορά κάθε μήνα ή και περισσότερες αν απαιτηθεί από τα Κέντρα Υγείας (ανάλογα με την χωρητικότητα του ψυγείου).

Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης σύμφωνα με την {ΚΥΑ146163}.

3. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε ψυκτικό θάλαμο (για το Γ.Ν.Πρέβεζας) κατάλληλων προδιαγραφών και σε καταψύκτες (για τα Κέντρα Υγείας)σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163, το οποίο εάν δεν διαθέτει το Νοσοκομείο θα πρέπει να το διαθέσει ο ανάδοχος.

4 ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει ιδιόκτητα φορτηγά εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό και οι οδηγοί να έχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων (Νοσοκομειακά απορρίμματα) κατά ADR. Παράλληλα, να κατατίθεται και έκθεση ελέγχου κατά ATP.

5. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Καταθέτει επίσης ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους και το περιβάλλον για την σταθερή μονάδα επεξεργασίας.

6. Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ή στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από την ημερομηνία πραγματοποίησης κατόπιν συνεννόησης.

7. Η ζύγιση στο Νοσοκομείο πραγματοποιείται σε ζυγό του ιδρύματος και στα Κέντρα Υγείας με ζυγό του αναδόχου. Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την ποσότητα των αποβλήτων, παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας. Επιπλέον να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του.

8. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163 τα άπόβλητα που μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης, το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προτεινόμενο υπόδειγμα του Πίνακα 1 και 2 του Παραρτήματος 4 της ΚΥΑ. Το συνοδευτικό αυτό έγγραφο θα παράγεται σε τέσσερα (4) αντίγραφανα (1) για την παραγωγό ΥΜ, ένα (1) για το μεταφορέα, ένα (1) για τη μονάδα επεξεργασίας, ένα (1) για την οικεία Περιφέρεια και υποχρεωτικά θα αρχειοθετείται, ως αποδεικτικό της διαχείρισης των αποβλήτων. Το έντυπο αυτό θα αποτελεί παράλληλα βεβαίωση για τη διαχείριση των αποβλήτων των ΥΜ.

9. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων από την υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (ραδιενέργεια κιβωτίου>3Χ ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική μονάδα. Επίσης, να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΙΑ.

 

 1. II.Μεταφορά των EAAM & ΜΕΑ εκτός της Υγειονομικής Μονάδας
 2. 1.Για τη μεταφορά των αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής μονάδας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1 παρ.1.2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (Ε.Α.)
 3. 2.Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας, τα επικίνδυνα απόβλητα-αμιγώς μολυσματικά πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 146163/2012 και στο Κεφ 6 του Παραρτήματος Ι της ίδιας ΚΥΑ. Η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του Παραρτήματος Ι.
 4. 3.Για τις οδικές μεταφορές των αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ADR. Ο οδηγός που θα εκτελεί τη μεταφορά θα πρέπει να είναι κάτοχος του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών.
 5. 4.Τα οχήματα μεταφοράς των αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 11383/840/2007 «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Α1/οι/27683/2320/2008.
 6. 5.Τα οχήματα μεταφοράς των αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων θα πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:

5.1   Να είναι κατάλληλα εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται

5.2. Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο

5.3. Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

5.4. Κατ’ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤8οC, να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών

5.5. Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης

5.6. Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του

5.7. Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης

5.8. Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών

5.9. Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών

5.10. Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων

5.11. Να μη χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων

5.12. Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε φορτοεκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης κατά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών

5.13. Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων και για μεταφορά άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, να αποδεικνύεται ή να τεκμηριώνεται ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ADR.

 

 1. III.Επεξεργασία-Διαχείριση ΕΑΑΜ εκτός της Υγειονομικής Μονάδας
 2. 1.Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 (ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ).
 3. 2.Σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο αποστείρωσης και τους μικροοργανισμούς δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα όσα περιγράφονται στην ΚΥΑ 146163/2012, Παράρτημα Ι Κεφ. 4 παρ
 4. 3.Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα και οι διαστάσεις τους να μην υπερβαίνουν τα 2 cm.
 5. 4.Να πραγματοποιείται έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και βιολογικών) της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ866, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα πρότυπα ΕΝ11138),        για κάθε φορτίο (ποσότητα) που υπόκειται στη διαδικασία αυτή.
 6. 5.Οι βιολογικοί δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμενης μεθόδου πρέπει να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ αρ.11138/07 (τεύχη 01-05). Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία μέχρι να επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων. Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου της μονάδας επεξεργασίας, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να στέλνουν στην Υγειονομική Μονάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των καταγραφών όλων των μετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από τη συγκεκριμένη Υγειονομική Μονάδα.
 7. 6.Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
 8. 7.Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου (τελικό μικροβιακό φορτίο παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων).
 9. 8. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών (π.χ. θερμόμετρα, μανόμετρα κ.), για την συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας, της πίεσης, του χρόνου και γενικά των παραμέτρων της διαδικασίας της αποστείρωσης.
 10. 9. Αν πρόκειται για κινητή μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων να τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υγειονομική Μονάδα χώρο, ο οποίος θα διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής (δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α.).
 11. 10.Οι σταθερές εγκαταστάσεις αποστείρωσης να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση οι οποίες θα βρίσκονται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου κτιριακού χώρου.
 12. 11.Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98.
 13. 12.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το        οποίο θα αναφέρει   θερμοκρασία, πίεση, τύπο συσκευασίας, χρόνος παραμονής στη θερμοκρασία αποστείρωσης, αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία, μέγιστο φορτίο που μπορεί ανά κύκλο εργασίας να δεχτεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός.
 14. 13.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει έλεγχο και ημερήσια καταγραφή σε κάθε κύκλο εργασίας του είδους και της ποσότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία, των διαγραμμάτων θερμοκρασίας, της πίεσης και χρόνου παραμονής τους στη μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας.
 15. 14.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να πραγματοποιεί ετήσιο έλεγχο των θερμομέτρων, μανομέτρων και λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού.
 16. 15.Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης αποστείρωσης θα πρέπει να εφαρμόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών).
 17. 16.Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον   υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδα (υπάλληλος αρμόδιος για την παράδοση και ορισμένος από την Υπηρεσία) για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΕΑΑΜ (Η.Π. 146163) του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους, για τουλάχιστον 10 έτη. Αντίγραφο συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος στην εγκατάσταση επεξεργασίας των ΕΑΑΜ στο φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Αντίγραφο του Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος και στο φορέα επεξεργασίας όπου οδηγούνται τα απόβλητα για αποστείρωση, έτσι ώστε να μπορεί να ζητηθεί από την Υ.Μ., βεβαίωση παραλαβής της εκάστοτε ποσότητας προς επεξεργασία μετά την αποστείρωση, ως επίσης σχετικό έντυπο του τελικού προϊόντος.
 18. 17.Η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και της διαδικασίας αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της τακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να επαληθεύονται στο χώρο της αποστείρωσης, με τη χρήση βιολογικών δεικτών, που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά 866-97, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ11138. Οι βιολογικοί δείκτες θα είναι τουλάχιστον ένας για κάθε 200 λίτρα ωφέλιμου όγκου του θαλάμου αποστείρωσης, με ελάχιστο αριθμό τριών βιολογικών δεικτών. Αν η αποστείρωση δεν είναι αποτελεσματική ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων. Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία του υγειονομικού υπευθύνου της Υ.Μ. και σε περίπτωση που πρόκειται για εγκαταστάσεις εκτός της ΥΜ, υπό την εποπτεία του τεχνικού υπευθύνου. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να στέλνουν στην ΥΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα των καταγραφών όλων των μετρήσεων των φορτίων που επεξεργάστηκαν και προέρχονται από τη συγκεκριμένη ΥΜ. Η Υ.Μ μπορεί να διεξάγει απροειδοποίητους ελέγχους επί τόπου στην εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων της, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή τήρηση της διαχείρισης των ΕΑΑΜ.
 19. 18.Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλία καθημερινής λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης, με βάση τα οποία καταρτίζουν ετήσια έκθεση. Οι μετρήσεις καταγράφονται στο βιβλίο λειτουργίας και ελέγχου της εγκατάστασης θεωρημένο από της αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
 20. 19.Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει την προς αποστείρωση ποσότητα αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων (ΕΙΑ) παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας σε ζυγό που διαθέτει ο φορέας.
 21. 20.Επιπλέον να αποδεικνύει τον ετήσιο έλεγχο των μανομέτρων και του λοιπού καταγραφικού εξοπλισμού του.
 22. 21.Στη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων μέχρι τρείς (3) ημέρες σε θερμοκρασία ≤5 οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης ή αποστείρωσης είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης.
 23. 22.Τα αποστειρωμένα απόβλητα να τοποθετούνται από το προσωπικό του αναδόχου, σε ανθεκτικούς   υποδοχείς κίτρινου χρώματος, που προμηθεύεται ο ίδιος, στους οποίους αναγράφεται ο τίτλος «Αποστειρωμένα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα», η ονομασία του φορέα αποστείρωσης, η ονομασία της Υγειονομικής Μονάδας και η ημερομηνία αποστείρωσης (ΚΥΑ 146163).
 24. 23.Ο ανάδοχος να διαθέτει για τη συλλογή-μεταφορά-τυχόν προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού τύπου, που προορίζονται για ή έχουν υποστεί αποστείρωση, άδεια από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης ΠΕΩ. και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες, η άδεια χορηγείται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η αποστείρωση των ΕΑΑΜ να γίνει από κινητή μονάδα, εντός του χώρου της Υγειονομικής Μονάδας (Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας), είναι η Υγειονομική Μονάδα να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 25. 24.Σε περίπτωση που ο συμμετέχων πρόκειται να συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση μέρους του έργου της μεταφοράς των αποβλήτων, τότε   απαιτείται να κατατεθεί γνήσιο αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης.

 

 1. IV.Επεξεργασία-Διαχείριση ΜΕΑ εκτός της Υγειονομικής Μονάδας
 2. 1.Ο ανάδοχος να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας (υπάλληλος αρμόδιος για την παράδοση και ορισμένος από την Υπηρεσία) για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των ΜΕΑ του οποίου και κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων, της επεξεργασίας και της αξιολόγησής τους, για τουλάχιστον 10 έτη. Αντίγραφο συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης παραδίδει ο ανάδοχος στην εγκατάσταση επεξεργασίας των ΜΕΑ στο φορέα υποδοχής για αποτέφρωση.
 3. 2.Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005 ≪Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων≫, όπως εκάστοτε ισχύει.
 4. 3.Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της μεθόδου των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΕΑ προβλέπονται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 22912/117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.2. της ΚΥΑ 146163/2012.
 5. 4.Για τη διαχείριση των ξηρών υπολειμμάτων καύσης θα πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 22912/117/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, και επιπλέον τα όσα περιγράφονται στο Παραρτ. Ι, Κεφ 4, παραγρ. 4.2.3.4 της ΚΥΑ 146163/2012.
 6. 5.Ο ανάδοχος να ζυγίζει και να καταγράφει κατά την παραλαβή την προς αποτέφρωση ποσότητα μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας.
 7. 6.Στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για τουλάχιστον 3 μέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγο βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης. Θα πρέπει να υπάρχει και εφεδρικός εξοπλισμός επεξεργασίας ή να αποδεικνύεται ο τρόπος αντιμετώπισης τυχόν προβλήματος στον εξοπλισμό επεξεργασίας της μονάδας.

 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 12-5-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ »

ΣΧΕΤ.

 1. Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ 553-6/5/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.
 2. Το αριθμ. 801/12-02-2013 έγγραφο της ΕΠΥ περί διαπραγμάτευσης τιμών συμβάσεων για την προμήθεια αντιδραστηρίων.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 16/05/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

 

Τα παρακάτω είδη για τον αναλυτή αερίων αίματος NOVA CCX του Νοσοκομείου μας

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ NOVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 6ΜΗΝΟΥ

1

48834

CALIBRATOR PACK

KIT

10

2

48601

PCO2 MEMBRANE KIT

KIT

1

3

48599

PO2 MEMBRANE KIT

KIT

1

4

48580

pH SENSOR

TEMAXIO

1

5

36457

PUMP TUBING

KIT

1

6

22771

SO2% CALIBRATOR

KIT

1

 

                                                                                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                

                                                                                                                             ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 10-4-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΩΝ»

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ 439-8/4/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΓΑΝΤΙΩΝ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 30/04/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ:     ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ     CPV:33141420-0

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.Νο 6,5

ΖΕΥΓΗ

2.000

2

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.Νο 8

ΖΕΥΓΗ

2.500

3

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.Νο 8,5

ΖΕΥΓΗ

1.000

4

ΓΑΝΤΙΑ   Μ.ΧΡ.ΕΞΕΤΑΣTIKA ΝΑΥΛΟΝ (ΜΟΥΤΖΕΣ)

ΖΕΥΓΗ

1.500

 

     ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

 

Χειρουργικά γάντια, latex

 

 1. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
 2. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006.
 3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
 4. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λατέξ φυσικού ελαστικού.
 5. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 6. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
 7. Το υλικό κατασκευής του γαντιού
 8. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα
 9. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
 10. Η μέθοδος αποστείρωσης
 11. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
 12. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
 13. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
 14. οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
 15. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

 1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
 2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.
 3. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
 4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                  ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 11-4-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ 460-10/4/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 02/05/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Χειρουργική Γάζα (33141119-7)

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40CMX40CM

1.000 ΤΕΜΑΧΙΑ

2

Ιατρική Γάζα (33141114-2)

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ

20.000 ΜΕΤΡΑ

 

  

     ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ IATΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Χειρουργική Γάζα (33141119-7)

 

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40CMX40CM

Να είναι υδρόφιλες από 100% βαμβάκι ,υψηλής απορροφητικότητας ,άοσμες.

Να έχουν πυκνότητα δεκαοκτώ (18)cm/τετραγωνικό εκατοστό και βάρος είκοσι τέσσερα (24) gr/τετραγωνικό μέτρο τουλάχιστον ,κομμένες ισομετρικά και εσωτερικά διπλωμένες χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια)

Να έιναι σύμφωνα μ ετην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Φαρμακοποιία.

να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή υφασμένη και όχι κολλημένη από 100% βαμβάκι περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου   διπλωμένη 12 ply   με γαζιά και κορδόνι.   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40Χ40cm περίπου

2

Ιατρική Γάζα (33141114-2)

Α

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους Τoυ εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ.

Να είναι σιδερωμένη και να μη είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 900 μοίρες.

Aριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 .

Aριθμός κλωστών ανα τετραγωνικό μέτρο                 18

Κλωστές κατά στήμονα ανα 100 mm                       100-+5

Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά

mm στη διεύθυνση του στήμονα                             50

κλωστές κατά κρόκη ανα 100 mm                             80+-5

Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά

mm στη διεύθυνση της κρόκης                                 30

ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%)εκατοστά (cm)και μήκος 100(+-1%)μέτρων(m).

Oι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν   το περιεχόμενο πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1.τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής

2.του είδους του περιεχόμενου

3.η ημερομηνία παραγωγής

4.ο αριθμός παρτίδας

5.οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)

6.ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας.

7.η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη μελάνη.

8.η σήμανση πιστότητας CE.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003   που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.O μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10 % της προσκομισθείσης ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής εάν απαιτηθεί θα αποστείλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.)

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά τριάντα εκατοστά υφάσματος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1.Οι προμηθευτές με τη προσφορά τους ,πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος)του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού)που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες υδροφιλία λεύκανση ,ξήρανση κ.λ.π.)και το οποίο θα διαθέτει άδεια βεβαίωσης δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από τον Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης αρχής   και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE.Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας και βεβαίωσης θα κατατίθενται με την προσφορά.

2..να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας κατηγορίας IIα γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΚ και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.

3.Nα καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Τα σημεία 1,2,3, της παραγράφου αυτής θεωρούνται «απαράβατοι όροι »

 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 04/04/14

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.393-2/4/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΕΝΤΥΠΩΝ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 11/04/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αριθμός Αντιτύπων

Φύλλων

Ποσότητα σε τεμάχια

 1. 1.

Κάρτα ένδειξη εισαγωγής   από σκληρό χαρτί Α5 (11χ23Ι80 ΜΠΕΖ Β΄

3/τυπο

4000

 1. 2.

Μπλοκ αίτησης μεταφοράς ασθενούς με ασθενοφόρο Δ2 ΕΝΙΑΙΟ

3/τυπο

40

 1. 3.

Σφραγίδες αυτόματες όλα τα μεγέθη α)37χ13μμ 60τεμ. β) 47χ18μμ 15τεμ γ)58χ23μμ 5τεμ

 

30

 1. 4.

Μπλοκ δύναμης ασθενών Α4 Μ.Τ.Ν      ΔΕΙΓΜΑ

2/τυποΧ50φ

8

 1. 5.

Καρτέλα τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Α4/Β/280γρ. ΚΙΤΡΙΝΟ

 

2000

 1. 6.

Μπλοκ ατομικών συνταγών 3Χ50φ

3/τυπο

400

 1. 7.

Μπλοκ παραπεμπτικό για μικροβιολογικό εργαστήριο από μαιευτική-γυν/κη 12Χ17

3/τυπο

10

 1. 8.

Μπλοκ αποδείξεις είσπραξης για τα Κ.Υ. Α5

4/τυποΧ50φ

100

 1. 9.

Μπλοκ παραπεμπτικό ακτινολογικών εξετάσεων εξωτερικού 12Χ17

2/τυπο

200

 1. 10.

Μπλοκ πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αποθέματος ναρκωτικών

 

3 τεμ.

 1. 11.

Φύλλα Μαιευτικά περιστατικά Α3/Β/70γρ

 

300

 1. 12.

Φύλλα Γυναικολογικά περιστατικά Α4/Β/70γρ./1 411 ΕΝΙΑΙΟ

 

300

 1. 13.

Μπλοκ Δελτίο πορείας Α5

3/τυποΧ50φ

40

 1. 14.

Μπλοκ Διαταγή πορείας Α5

3/τυπο Χ50φ

40

 1. 15.

Βιβλία Μητρώα Εξωτερικών Ιατρείων (250Φ) Α3( με σκληρό εξώφυλλο)

ΔΕΙΓΜΑ

80

 1. 16.

Κάρτες παρουσίας προσωπικού 8,5Χ18,5/280γρ. ΛΕΥΚΗ

ΔΕΙΓΜΑ

1.000

 1. 17.

Μπλοκ αναλυτικό συγκεντρωτικό δελτίο ημερήσιας διάθεσης φαρμάκων σε ασθενείς Α4

4/τυποΧ50 φ

100

 1. 18.

Μπλοκ πρωτόκολλο παραλαβής και πράξη εισαγωγής Δ4 205 ΕΝΙΑΙΟ

4/τυπο

30

 1. 19.

Μπλοκ παραπεμπτικό για αιμοδοσία – αιματολογικό εργαστήριο από μαιευτική γυν/κη 12Χ17 ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛ.

3/τυποΧ50φ

10

 1. 20.

Μπλοκ απαντήσεων ακτινολογικού (με λογότυπο) Α4/70 γρ.κολλημένα τα φύλλα στην πάνω πλευρά

1/τυποΧ100φ

80

 1. 21.

Βιβλία ακτινολογικού     Α3

200φ

2(βιβλία)

 1. 22.

Κάρτα εκτέλεσης νοσηλείας φαρμάκων ΡΟΖ   25Χ35 Β/280 γρ.

 

2000

 1. 23.

Μπλοκ απαντήσεων Μικροβιολογικού (λευκά μικρά μονόφυλλα των 100 φύλλων   )

 

100

 1. 24.

Μπλοκ προγραμματισμού καρδιολογικού εργαστηριακού ελέγχου 1ΧΡ Α4

 

6 των 100 φύλλων

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 4-4-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ. 2918/10-4-2014

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.355-28/3/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΡΑΜΜΑΤΩΝ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 14/04/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΗΣ ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

USP

GAUGE

Μήκος Ράμματος (εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

ποσό­τητες

σε ΤΜΧ

 

49.1.13

Xωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο

4

6

180

 

 

72

 

----------

Με βελόνη δέρματος

1

 

75

45 ή 50

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ (NYLON)

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

USP

   GAUGE

Μήκος Ράμματος

(εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

Ποσότητες σε ΤΜΧ

 

49.2.7

Με μια βελόνη, ευθεία, δέρματος (κόπτουσα)

1

4

100

50

 

12

 

49.2.15

Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) τετράεδρη πλαστικής

4/0

1,5

75

19

 

120

 

49.2.23

Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)

1

4

75

50

 

60

 

49.2.34

Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)

3/0

2

75

26

 

240

 

49.2.60

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη, θηλειά

1

4

150

50

 

24

 

 

   ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

USP

   GAUGE

Μήκος Ράμματος (εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

ποσό­τητες

σε ΤΜΧ

 

49.4.38

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

1

4

75

40

 

60

 

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 30 - 40 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ)

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

USP

GAUGE

Μήκος Ράμματος (εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

ποσό­τητες

σε ΤΜΧ

 

49.6.25

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

1

4

75

40

 

240

 

49.6.28

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

2/0

3

75

22

 

60

 

49.6.32

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

3/0

2

75

22

 

60

 

49.6.35

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

4/0

1,5

70

22

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ)

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

USP

   GAUGE

Μήκος Ράμματος (εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

ποσό­τητες

σε ΤΜΧ

 

49.7.81

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

1

4

90

36

 

1096

 

49.7.90

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

2

5

75

45

 

1596

 

49.7.93

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

2/0

3

75

26

 

2596

 

49.7.101

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

3/0

2

75

26

 

596

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. 1.Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους.
 2. 2.Οι αναφερόμενες ενδείξεις να παρατίθενται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
 3. 3.Για κάθε τύπο ράμματος να δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Σύνθεση
 • Πάχος ράμματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (Gauge Number) ή / και την USP
 • Μήκος ράμματος (στο μετρικό σύστημα)
 • Τύπος βελόνης
 • Εάν η βελόνη είναι αποσπώμενη
 • Προβλεπόμενη χρήση
 • Εάν είναι χρωματισμένο
 • Πιθανή δομή (μονόκλωνο, πολύκλωνο, πλεκτό ή στριφτό)
 • Πιθανή επικάλυψη
 1. 4.Τα ράμματα να παραδίνονται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία παραγωγής.
 2. 5.Τα προσφερόμενα ράμματα να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία.
 3. 6.Να αναφέρεται η μέθοδος αποστείρωσης των ραμμάτων.
 4. 7.Να αναφέρονται ευκρινώς στη συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν στο είδος, στο μήκος και πάχος του ράμματος, στο είδος και μήκος της βελόνης.
 5. 8.Τα υλικά να είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η στειρότητά τους.
 6. 9.Πριν την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Η επιτροπή διενέργειας και

αξιολόγησης των Νοσοκομείων δύναται επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

 1. 10.Το μήκος της βελόνης μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο έως και 3 χιλ. του ζητουμένου.
 2. 11.Για τις βελόνες τριγωνικής αιχμής, ο τρόπος κοπής δεν μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο αξιολόγησης (conventional or reverse cutting).
 3. 12.Το μήκος των ελεύθερων ραμμάτων (απολινώσεις) μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο και έως 20% μεγαλύτερο από το ζητούμενο μήκος. Αν το μήκος του προσφερόμενου ελεύθερου ράμματος είναι μεγαλύτερο του ζητουμένου δε θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αξιολόγησης το επιπλέον μήκος. Σε περίπτωση προσφορών με διαφορετικό αριθμό νημάτων ανά συσκευασία θα ληφθεί υπόψη η ανά τεμάχιο τιμή.
 4. 13.Με βάση την αριθμ. πρωτ. 8227/27/2/01 απόφαση του Ε.Ο.Φ. απαγορεύεται η προσφορά ζωικών χειρουργικών ραμμάτων CATGUT που είχαν παρασκευαστεί από έντερα βοοειδών, διότι έχουν θεωρηθεί ότι ανήκουν στα υλικά που συνδέονται με τη μετάδοση σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (TSE). Για τα προσφερόμενα ζωικά ράμματα πρέπει να παρέχεται πιστοποιητικό ότι δεν προέρχονται από βόειο υλικό.
 5. 14.Το μήκος του ράμματος μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο του αναγραφομένου. Αν το μήκος του προσφερόμενου με βελόνα ράμματος είναι μεγαλύτερο του ζητουμένου δε θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αξιολόγησης το επιπλέον μήκος.
 6. 15.Να κατατεθούν για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος δύο (2) κλινικές μελέτες, όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του ράμματος μέσα στον ιστό.
 7. 16. Για βελόνες τριγωνικής αιχμής γίνονται δεκτές προσφορές για βελόνες κόπτουσες (conventional) και αντικόπτουσες (reverse cutting) και αξιολογούνται ξεχωριστά. Στην προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται ο τρόπος κοπής της βελόνης.
 8. 17. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει:

17.1.Να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 394/96 (με ποινή απόρριψης).

17.2. Να καταθέσουν κατά το στάδιο αξιολόγησης, εφόσον τους ζητηθεί δύο τουλάχιστον κλινικές μελέτες που να αφορούν στα προσφερόμενα ράμματα (ράμμα με βελόνη) και βάσει των οποίων χορηγήθηκε το σήμα CE(με ποινή απόρριψης).

                                                                         

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ :

α) Βέλτιστο αρχικής τάσης στις 21 ημέρες

β) Επικάλυψη ράμματος φτιαγμένη από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μη φθείρεται και να έχει καλύτερη συμπεριφορά

γ) Μέσος χρόνος απορρόφησης 63 ημέρες

δ) Να είναι εύχρηστο, ο κόμπος να κατεβαίνει και να μην κλειδώνει πρόωρα.

ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

α) Να χάνει την αντοχή του στην τάση περίπου στις 10-14 ημέρες

β) Να έχει απορροφηθεί στις 35-42 ημέρες

γ) Η επικάλυψη του ράμματος να είναι φτιαγμένη από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μη φθείρεται και να έχει καλύτερη συμπεριφορά

δ) Βέλτιστο αντοχής τάσης στις 5 ημέρες

                                       

 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 9/04/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 9/4/2014 Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 33.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μέχρι 15 ημέρες
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Πρέβεζα       19 -3-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                Αρ.Πρωτ.:      2307 / 19 -3-14

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

 

             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

     

 

 

________________________________________________________          

Tμήμα:           Τεχνικό

Πληρ:             Α. Αναστασίου

Tηλ. ……….: 26823 61315

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση : Σελεύκειας 2                             

                     481 00, Πρέβεζα  

     

 

                

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικής μεταλλικής πόρτας στο θάλαμο νοσηλείας κρατουμένων του Γ.Ν Πρέβεζας.

 

 

ΣΧΕΤ.Η αριθ. πρωτ.  312/18-3-2014 απόφαση Διοικητή περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας υλικών για την κατασκευή εσωτερικής μεταλλικής πόρτας στο θάλαμο νοσηλείας κρατουμένων με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 28/3/2014 ημέρα Παρασκευή λόγω του κατεπείγοντος σε κλειστό φάκελο στο Τεχνικό Τμήμα για τις κάτωθι προμήθειες στο Νοσοκομείο.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Δίνεται συνημμένο προσφοράς.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

 

 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικής μεταλλικής πόρτας στο θάλαμο νοσηλείας κρατουμένων με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

 1. Διαστάσεις 2,15Χ1,05 μχμ με δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης στον διάδρομο,
 2. Μέχρι ύψους 1 μ περίπου θα είναι με αμφίπλευρη επικάλυψη λαμαρίνας πάχους 1,5 χιλ,
 3. Το υπόλοιπο ύψος θα είναι κατασκευασμένο με τετράγωνα συμπαγή σίδερα διαστάσεων 14 χιλ και θα φέρει ελεύθερο άνοιγμα διαστάσεων 40Χ15 εκ,
 4. Θα βαφεί με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις χρώμα,
 5. Θα τοποθετηθεί κλειδαριά και διάταξη σταθεροποίησης στον διάδρομο                                                                              

 

 

 

Η τιμή περιλαμβάνει : ΦΠΑ τιμολογίου 23%, νόμιμες κρατήσεις και

εισφορές.

Χρόνος παράδοσης :  10 ημέρες

Πληροφορίες στο Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου, καθημερινά στο τηλέφωνο: 2682 361315-316.

                                                                                                               

                                                                                                                Ο ΥΠ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

                                                                                                                                Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ