Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.05/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥΦΥ 2014 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ με κωδικό κατηγορίας CPV (39225730-1) Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 17.521,73€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 15/02/2016 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ετήσιος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 15/02/2016 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 17.521,73€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (39225730-1)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χειρολαβής αερότορ και χειρουργικής χειρολαβής.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11/02/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του οδοντιατρικού τμήματος του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.292,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 02/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ CPV: 09134220-5 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ , ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ), ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ(ΜΥ-ΠΕΔΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 3/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ(ΜΥ-ΠΕΔΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΠΑΡΓΑΣ)

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

CPV38434500-1

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 4/2016  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

CPV: 15411110-6, 03221200-8, 15331170-9, 15551000-5, 15612500-6, 15111200-1, 15871000-4

Ετικέτες

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια LEUCOPOR ΧΑΡΤΙΝΟ 2.5 και ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ 6-10-15 cm .


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 04/02/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.020,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Ετικέτες

                                   Αναρτητέα στο Διαδίκτυο        


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πρέβεζα: 27/01/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                             Aρ. Πρωτ: 530

6η Υ.Πε. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                              

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                 

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Πρέβεζας στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών από το Π.Π.Υ.Υ.2014 προβαίνει στην 2η φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ) CPV 33181000-2.

Η διάρκεια της 2ης φάσης της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ανάρτηση τους στο site του Νοσοκομείου (www.1706.syzefxis.gov.gr), ήτοι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: olga.mantziou@1706.syzefxis.gov.gr.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                            

                                                                  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                                                                α/α

                                                                 

                                                                                 ΜΠΑΪΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                 Πρέβεζα: 21/01/2016

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                          Αριθ. Πρωτ.: 430

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                     

        

Tμήμα…….:Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Μάντζιου ΄Ολγα

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2                                    

                                48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» CPV39221123-5 για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με ΦΑΞ έως 26/01/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ

Φ.Π.Α

Φ.Π.Α ΤΕΛΙΚΟ
1 ΑΛΑΤΙ ΓΛΑΡΟΣ χονδρό Νο 3 2000 κιλά        
2 ΚΕΣΣΕΔΑΚΙΑ 240γρ. με πώμα 10000 τεμ.        
3 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 2000 τεμ.        
4 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΔΕΣΜΙΔΑ - 1πακέτο/ 250φύλλα , διαστάσεις περίπου 23Χ31εκ (ανοιχτή) 200 πακ.        

                                                                                                   

                                                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                                                                                              

                                                                                  

                                                                                                                                     

                                                                                                                             ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες