Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 22/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΑ ( ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ )ΤΟΥ Γ. Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV (24100000-5)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 53.086,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 01/04/2016 (ώρα : 13.30 μ.μ.).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με κωδικό κατηγορίας CPV50420000-5 .
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 48.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 05/04/2016 (ώρα :13.30 π.μ.).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 23/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ » με κωδικό κατηγορίας CPV (CPV15612500-6, CPV15871000-4, CPV15411110-6, CPV15331170-9, CPV15111200-1, CPV15551000-5, CPV03221200-8 ).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 58.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 01/04/2016 (ώρα :13.00 π.μ.).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.19/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ cpv 33696200-7 ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΤΕΛΕΣΦΟΡΗΣΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014.

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.16/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕ CPV33141000-0

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 12/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ(ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ,ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ(ΜΥ-ΠΕΔΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΠΑΡΓΑΣ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή CPV 33696200-7

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV (09134220-5 )

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 30.800,000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 21/3/2016 (ώρα : 12.00 μ.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε τιμής λιανικής πώλησης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε τιμής λιανικής πώλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 21/3/2016     Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ   Ώρα: 12.00 Μ.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

30.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 20.000,00€

ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ: 5.500,00€

ΚΕΦΙΑΠ: ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 1500,00€

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 800,00

ΨΥΧΑΡΓΩΣ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 2.500,00€

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ :500,00€

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(09134220-5)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΚΕΦΙΑΠ- ΨΥΧΑΡΓΩΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
Ετικέτες

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΤΡΊΤΗ 16/02/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.445,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Ετικέτες

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χειρουργικού υλικού.

           

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 17/02/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.445,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

            Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

            Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.07/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ cpv33141200-2 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ.

Ετικέτες