×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 232

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 49Α/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
με κωδικό κατηγορίας CPV (98310000-9).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 04/03/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 48Α/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» με
κωδικό κατηγορίας CPV (50750000-7).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 9.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 04/03/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.44Β/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ
με κωδικό κατηγορίας CPV (24100000-5)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 60.311,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 06/03/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 45B/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία : 4-3-2014 Ημέρα :Τρίτη Ώρα κατάθεσης προσφορών:10:00 Ώρα διενέργειας διαγωνισμού 13:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νοσοκομείο Πρέβεζας – Γρ. Προμηθειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 55521200-0
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έξι (6) Μήνες
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2198/94