Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 22:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 45B/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 45B/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία : 4-3-2014 Ημέρα :Τρίτη Ώρα κατάθεσης προσφορών:10:00 Ώρα διενέργειας διαγωνισμού 13:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νοσοκομείο Πρέβεζας – Γρ. Προμηθειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 55521200-0
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έξι (6) Μήνες
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2198/94

Διαβάστηκε 1675 φορές