Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014 15:06

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Γράφτηκε από τον

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Α/Α

Είδος - Περιγραφή

Ποσότητα

1

Υγρό οξυγόνο

44.000 m3

 1. 1.Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κατάλληλο χώρου εντός του οικοπέδου του Νοσοκομείου, συγκρότημα δεξαμενής υγρού οξυγόνου με όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και τις λοιπές κατασκευαστικές διαμορφώσεις που απαιτούνται για την ασφαλή σύνδεση της δεξαμενής με το υπάρχον κέντρο οξυγόνου, έναντι μηνιαίου μισθώματος το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται από τους διαγωνιζόμενους στην οικονομική προσφορά.
 2. Ο χώρος εγκατάστασης του συγκροτήματος δεξαμενής υγρού οξυγόνου θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Δ13/103/25-08-88 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο απόσπασμα του τοπογραφικού σχεδίου του οικοπέδου που συνοδεύει το παρόν, δίνεται ο προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης της δεξαμενής.
 3. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα πρέπει να είναι διπλών τοιχωμάτων με εσωτερική μόνωση κενού και περλίτη. Τα εσωτερικά της τοιχώματα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα, κατάλληλα για αποθήκευση υγρών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τα εξωτερικά τοιχώματα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα ST
 4.        Η χωρητικότητα της δεξαμενής θα είναι τουλάχιστον 6 m3 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αυτονομία καθώς η υπάρχουσα δεξαμενή των 2,5 m3 δεν εξασφαλίζει ικανοποιητική αυτονομία.
  1. Η πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα είναι τουλάχιστον 16bar και αντίστοιχα η πίεση δοκιμής τουλάχιστον 24bar.
  2. Η δεξαμενή θα διαθέτει όργανο ένδειξης της πιέσεως της αερίου φάσεως του οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου και του περιεχομένου στη δεξαμενή υγρού οξυγόνου σε m3, καθώς και όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας που κατ’ ελάχιστο αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86.
  3. Ο εξατμιστής θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα όμοιων με τον τοιχωμάτων χαρακτηριστικών και κατάλληλα υπολογισμένος έτσι ώστε να εξασφαλίζει την εξάτμιση (σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος) της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου κατά την αιχμή της μέγιστης ζήτησης όπως και την αντοχή στις πιέσεις που δημιουργούνται.
  4. Τα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο κράμα ορείχαλκου, κατάλληλης ονομαστικής πίεσης.
  5. 2.Ο προμηθευτής υγρού οξυγόνου θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το δίκτυο που θα συνδέει το συγκρότημα της δεξαμενής με τα κέντρα οξυγόνου του Νοσοκομείου και με το σύστημα σήμανσης συναγερμού το οποίο θα δίνει φωτεινή και ηχητική σήμανση συναγερμού όταν η δεξαμενή οξυγόνου αδειάσει.
  6. 3.Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με την προσφορά τους να υποβάλουν πλήρη σχέδια του συγκροτήματος (δεξαμενή, όργανα κλπ.) καθώς και όλα τα πιστοποιητικά ελέγχων-δοκιμών που έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς (TUV κλπ). Επίσης, θα πρέπει ο μειοδότης να υποβάλει πλήρη σχέδια και οδηγίες για την απαιτούμενη ηλεκτρική εγκατάσταση λειτουργίας της δεξαμενής έτσι ώστε αυτή να κατασκευαστεί από το Νοσοκομείο.
  7. 4.Οι σωληνώσεις σύνδεσης με την υπάρχουσα εγκατάσταση και τα εξαρτήματα των σωληνώσεων να είναι από SF-Cu κατά DIN 17671, DIN 8905, DIN 1786, πλήρως απολιπασμένες, καθαρισμένες και ταπωμένες στο εργοστάσιο κατασκευής αυτών. Θα πρέπει να είναι κατάλληλες για οξυγόνο ιατρικής χρήσης όπως αυτές των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου. Οι συνδέσεις των σωληνώσεων θα γίνουν με σκληρή κόλληση L-Ag 15P σύμφωνα με το DIN 8513 παρουσία αδρανούς αερίου και χωρίς χρήση πάστας.
  8. 5.Οι προδιαγραφές κατασκευής, ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος θα είναι βάση των γερμανικών προδιαγραφών VGB 17, VGB 61, VGB 62 και τα αντίστοιχα DIN και VDE, τις γαλλικές προδιαγραφές AFNOR και τις αγγλικές BS.
  9. 6.Ο Εργοδότης θα παραδώσει ολοκληρωμένες τις οικοδομικές εργασίες όπως βάση τοποθέτησης δεξαμενής, όδευση, διαμόρφωση δαπέδου στάθμευσης βυτιοφόρου, είσοδος, περίφραξη κλπ.
  10. 7.Ο προμηθευτής του συγκροτήματος υγρού οξυγόνου είναι απολύτως υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος (δεξαμενή, δίκτυα σωληνώσεων, οργάνων, συστήματος συναγερμού) και υπεύθυνος για την τακτική συντήρησή του (τα έξοδα συντήρησης βαρύνουν τον προμηθευτή).
  11. 8.Ο χορηγητής υγρού οξυγόνου θα επιβαρυνθεί το κόστος του οξυγόνου των φιαλών που θα καταναλωθεί κατά το χρονικό διάστημα αλλαγής των δεξαμενών υγρού οξυγόνου.
  12. 9.Το Νοσοκομείο, κατά την πρώτη πλήρωση της δεξαμενής θα χρεωθεί μόνο την ποσότητα του οξυγόνου βάση της τελικής ένδειξης του οργάνου ένδειξης στάθμης.
  13. 10.Κατατιθέμενα prospectus θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία ταυτίζονται με αυτά των prospectus.
  14. 11.Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα ανωτέρω θα απορρίπτονται.
  15. 12.Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Με την προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ για την παραγωγή του υγρού οξυγόνου
  16. 13.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού
  17. 14.Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή – αντικατάσταση δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης του προμηθευτή το Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια (ενοικίαση δεξαμενής από άλλη εταιρεία, ενοικίαση φιαλών, κλπ) με χρέωση όλων των εξόδων στον ανάδοχο
  18. 15.Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της χωρητικότητάς τους και η αναπλήρωση να γίνεται σε 1 ημέρα από την σχετική παραγγελία. Τα Νοσοκομεία οφείλουν να παρακολουθούν σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στις δεξαμενές και να καλούν την εταιρεία με φαξ προς πλήρωση της δεξαμενής   Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών), η παράδοση του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 7-8 ωρών.

      Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται είναι οι ακόλουθες:

      Η μεταγωγή στην περίπτωση αδειάσματος της δεξαμενής στις φιάλες οξυγόνου θα γίνεται αυτόματα.

      Απαραίτητα οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους πλήρη σχέδια με την όδευση των σωληνώσεων του δικτύου, των τρόπο στήριξης αυτών, τα όργανα λειτουργίας καθώς και όλα τα σχετικά σχέδια, διαγράμματα και την περιγραφή του προτεινόμενου συστήματος σήμανσης συναγερμού.

      Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης των δικτύων σύνδεσης της δεξαμενής με τα δίκτυα οξυγόνου και του συστήματος συναγερμού να αναφερθούν στην οικονομική προσφορά.

      Σε καμία περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος δε βαρύνεται το Νοσοκομείο.

   Η τιμή του οξυγόνου θα δίδεται σε €/m3 και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή             ενοικίασης της δεξαμενής καθώς και το κόστος μεταφοράς του οξυγόνου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                               `                                             

1.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                                                  

Διαβάστηκε 346 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ