Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014 15:05

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Γράφτηκε από τον

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων (3) του Νοσοκομείου.

περιγραφη ανελκυστηρων

- ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: φορτίων, ηλεκτρικοί και υδραυλικοί (συνολικά 3 ανελκυστήρες).

περιγραφη τροπου συντηρησησ & επισκευησ των ανελκυστηρων

1. Ο συντηρητής ανελκυστήρων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι υποχρεωμένος:

 1. Να υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αναλυτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα, με σαφώς καθορισμένα χρονικά διαστήματα ελέγχων και εργασιών ανά τμήμα και μηχανισμό ανελκυστήρα, που θα εξασφαλίζει την πληρότητα, με ασφάλεια και ελεγχόμενη ροή, των εργασιών συντήρησης. Το πρόγραμμα θα ελεγχθεί και ενδεχόμενα διορθωθεί και συμπληρωθεί από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Μηχανικό, θα συμφωνηθεί από κοινού και θα καταχωρηθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
 2. Να παρέχει 24ωρη κάλυψη για όλους τους ανελκυστήρες του Νοσοκομείου, και ως εκ τούτου να είναι συνεχώς και σε 24ωρη βάση δυνατή η επικοινωνία μαζί του (σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο τα οποία θα γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο).
 3. Να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση όλων των ανελκυστήρων κατ’ ελάχιστο δύο (2) φορές το μήνα. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, αφού πρώτα ειδοποιηθεί ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Μηχανικός του Νοσοκομείου. Εργασίες συντήρησης μπορούν να γίνουν και σε άλλες ώρες, μόνο ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα. Κάθε εργασία συντήρησης θα καταγράφεται στο βιβλίο του αντίστοιχου ανελκυστήρα και θα υπογράφεται από το συντηρητή και τον Επιβλέποντα Μηχανικό.
 4. Να βρίσκεται στο Νοσοκομείο για επιδιόρθωση βλάβης το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από τη λήψη της τηλεφωνικής ειδοποίησης όλες τις ημέρες από Δευτέρα έως Κυριακή από 8.00π.μ. έως 8.00μ.μ.και για τις ώρες μετά τις 8.00μ.μ. θα επιλαμβάνεται την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση κλήσης από τον τεχνικό βάρδιας (οποιαδήποτε ημέρα και ώρα) για περίπτωση μη δυνατού απεγκλωβισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση προσέλευση για αποκατάσταση.
 5. Να διαπιστώνει την αιτία κάθε βλάβης, και να την αποκαθιστά άμεσα, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται επισκευές σε εργαστήριο (πχ. περιέλιξη κινητήρα ή πηνίων φρένων κλπ).
 6. Να τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και να αποκαθιστά, χωρίς αποζημίωση, κάθε βλάβη.
 7. Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τους χώρους μηχανοστασίων και φρεατίων των ανελκυστήρων.
 8. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου στον απεγκλωβισμό ατόμων.

Επίσης, ο συντηρητής ανελκυστήρων είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να διατηρεί και ενημερώνει τα παρακάτω:

α.Βιβλίο παρακολούθησης για κάθε ανελκυστήρα, σύμφωνα με τη σχετική Υ.Α. (ΦΕΚ1797/τεύχος Β’/21-12-2005), θεωρημένο από το φορέα ελέγχου και την Υπηρεσία βιομηχανίας της Νομ/κής Αυτοδ/σης Πρέβεζας, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση, και επίσης θα καταχωρούνται όλες οι καθιερωμένες προληπτικές συντηρήσεις και θα υπογράφονται από το Συντηρητή και τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Μηχανικό.

β.Ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες των ανελκυστήρων, η αιτία τους (φυσιολογική φθορά, ελλιπής συντήρηση, κακή χρήση), οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάστασή τους, καθώς και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν ή που απαιτούνται. Κάθε νέα εγγραφή στο βιβλίο θα υπογράφεται από τον συντηρητή και τον εκάστοτε υπεύθυνο του Νοσοκομείου (υπάλληλος τεχνικού τμήματος ή υπεύθυνος βάρδιας νοσηλευτικού προσωπικού) και θα θεωρείται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ μηχανικό. Το ημερολόγιο αυτό θα φυλάσσεται στο γραφείο Συντηρήσεως του Νοσοκομείου.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά για τη συντήρηση (σε περίπτωση μη υπαιτιότητας του Εργοδότη) και τα οποία δε θα επιβαρύνουν τον Εργοδότη να αναφερθούν στην προσφορά.

Επίσης, να δοθεί κατάλογος των λοιπών ανταλλακτικών που βαρύνουν τον Εργοδότη

Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης (εργασία και υλικά) θα βαρύνουν τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία να παρέχει τον αναγκαίο εξοπλισμό ασφαλείας και να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Παρακάτω δίνεται ο ορισμός της προληπτικής συντήρησης σε αντιδιαστολή με τη διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά, η κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται βάσει προγράμματος.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΑ κλπ.

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τα εξής:

αΠίνακα των απαιτούμενων βασικών ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου που ανήκει στο πεδίο ευθύνης του.

β.  Καθηκοντολόγιο του προσωπικού του.

Επίσης, καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί:

γ.  Δελτία Αναγγελίας Βλάβης ή Επισκευής, στα οποία εγγράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες στο έργο όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και γενικά οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Τα Δελτία θα αρχειοθετούνται με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και θα φυλάσσονται στο γραφείο Συντήρησης του Νοσοκομείου.

δ.  Μητρώα συντήρησης – επισκευών τα οποία θα βρίσκονται στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων και θα ανανεώνονται κάθε μήνα.

ε.  Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα καταγράφονται, για κάθε ανελκυστήρα όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και προληπτικής συντήρησης.

Στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα διατεθούν χώροι του τεχνικού τμήματος. Επίσης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα διαθέσει στο Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που αφορούν στον Η/Μ εξοπλισμό του πεδίου ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με τη λήξη της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει οτιδήποτε του διέθεσε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (χώρους, έντυπα κλπ.) σε καλή κατάσταση.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με:

α. Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ./ 17 Δεκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις).

β. Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ κλπ.

γ. Τους Κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς, Αγγλικούς, Γερμανικούς, Γαλλικούς), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς.

δ. Τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας (αριθ. έγκρισης ΔΥ8/Β/οικ.3668/2-8-2001).

ε. Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκ/σεων, μηχανημάτων και συσκευών.

στ. Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την γνώμη ότι εδόθη εντολή από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή τη λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει αμελλητί με έγγραφο στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις αντιρρήσεις του.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

6α. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και του προσωπικού υπηρεσίας Επίβλεψης.

6β. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

6γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για το Ι.Κ.Α., το Ε.Τ., Α.Ε.Τ.Σ. και Ξ.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ βεβαίωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο.

Επίσης, όσον αφορά την καταβολή των νομίμων επιβαλλομένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Ι.Κ.Α. κλπ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο (ασφαλιστική ενημερότητα).

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                        

1.ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

            

2.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

    

3.ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 330 φορές