ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (2)

                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                          Πρέβεζα:   20/3/2019

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ:2659

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέµα: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115000-9)

Μοναδικός Κωδικός

καταχώρησης ΕΣΗΔΗΣ 19DIAB000004343

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115000-9) όπως αυτές υποβλήθησαν µε από 19/3/2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 µέχρι την Πέμπτη 04 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (https://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                                            

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                            

                                                     

     

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                        Πρέβεζα: 12/10/2018
6η Υ.Π.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9485
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Πρέβεζας στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας ακτινοπροστασίας CPV 90721600-3, προϋπολογισμού 6.500,00 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), προβαίνει στην 1η φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.
Η διάρκεια της 1ης φάσης της διαβούλευσης ορίζεται σε εφτά (7) ημέρες από την ανάρτηση τους στο site του Νοσοκομείου (www.1706.syzefxis.gov.gr), ήτοι από την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ