Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 11:06

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.4/2024 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.4/2024


Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» με κωδικό CPV 33192000-2 για το φορέα του νοσοκομείου για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 68 φορές