Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 07:24

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 18/2023 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού χειρουργικού εξοπλισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ23PROC013745082:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    ΗΜΕΡ. 10/11/2023
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12245
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                     ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 260156

 

 

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 18/2023

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Για «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού χειρουργικού εξοπλισμού» με CPV 50420000-5,
για το φορέα του νοσοκομείου με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος 104.562,56€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ, 129.657,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
ήτοι : 52.281,28 καθαρή αξία και 64.828,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το 1ο έτος και 52.281,28 καθαρή αξία και 64.828,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για το 2ο έτος (δικαίωμα προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 40 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ