Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 17:08

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ της μαιευτικής κλινικής με cpv 33162200-5 του Γ. Ν. Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Πρέβεζα:15/09/2023
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                 Αρ. Πρωτ: 9815
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Διεύθυνση…..:Διοικητικού- Οικονομικού
Τμήμα...........: Οικονομικό
Πληρ……….….: Καρίπογλου Σ.
Τηλ……………..:2682361310
Fαx………….....: 2682024837
ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ της μαιευτικής κλινικής με cpv 33162200-5 του Γ. Ν. Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 9791/14-09-2023 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με cpv 33162200-5του Γ. Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών έως25 /09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ, για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ της μαιευτικής κλινικής με cpv 33162200-5 του Γ. Ν. Πρέβεζας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία 1,935.48€ και 2,400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 1899).
• Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου

Διαβάστηκε 76 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ