Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 15:38

Διακήρυξη υπ΄αριθμ 13/2023 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την Εγκατάσταση αυτοματισμών και διασύνδεσης Η/Ζ με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του Γ Ν Πρέβεζας

Διακήρυξη υπ΄αριθμ 13/2023

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Για την Εγκατάσταση αυτοματισμών και διασύνδεσης Η/Ζ με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του Γ Ν Πρέβεζας» CPV 31213000-2 προϋπολογισμού 27.280,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(ΚΑΕ 1429) -ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ, και (CPV 51112100-1) προϋπολογισμού 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879)-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 39.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Διαβάστηκε 121 φορές