Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023 07:23

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                         ΑΔΑΜ 23PROC013290453
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               Πρέβεζα: 23-08-2023

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                         Αρ.Πρωτ.:8985
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μπατσούλη Ο.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Email: olga.mpatsouli@prevezahospital.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2.593,17€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας, 206,83€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον Ξενώνα Εστία Ψυχαργώ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΆΡΤΗ 30/08/2023 στο email: olga.mpatsouli@prevezahospital. έως τις 11.30 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (KAE 1292).
Επισημαίνεται ότι, τα υλικά με ποινή απόρριψης πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και πρέπει να τιμολογηθούν και να παραδοθούν στο Νοσοκομείο εντός ενός μήνα από την υπογραφή της Απόφασης Κατακύρωσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Διαβάστηκε 88 φορές