Παρασκευή, 19 Μαϊος 2023 11:03

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 7/2023 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

                                                                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012708696
                                                                                                                              ΗΜΕΡ. 19/05/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5529
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ.                                                                                          ΑΡΙΘΜ.: 188793
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 7/2023

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV 15110000-2, 15000000-8, 15811100-7, 03221200-8» για το
φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 105.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στην ΠΕ Πρέβεζας για τα είδη οπωροπωλείου.

Διαβάστηκε 14 φορές