Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 14:08

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.2/2023 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM CPV: 33111400-5»

                                                                                                        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012284298
                                                                                                        ΗΜΕΡ. 14/3/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:2954
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ.                                                                    ΑΡΙΘΜ.: 186817
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Διακήρυξη υπ΄αριθμ.2/2023

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΎ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM CPV: 33111400-5» για το φορέα του νοσοκομείου, με εκτιμώμενη αξία 70.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 84 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ