Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 13:47

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1/2023 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια "Ανοσολογικών και βιοχημικών με συνοδό εξοπλισμό"

                                                                                                         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012278291
                                                                                                         ΗΜΕΡ. 13/3/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2897           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ.                                                                    ΑΡΙΘΜ.: 185639
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1/2023

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Για την προμήθεια «Ανοσολογικών με συνοδό εξοπλισμό, με CPV 33127000-6 προϋπολογισμού 77.372,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα έτος και βιοχημικών με συνοδό εξοπλισμό με CPV 38434500-1

προϋπολογισμού 62.039,76€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 113 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ