Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 12:06

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 10/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ CPV 09134220-5»

                                                                     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011582350
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:11889/11-11-2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                         ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.:176800
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 10/2022

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ CPV 09134220-5» με εκτιμώμενη αξία 134.500,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το φορέα του νοσοκομείου, 17.500,00€ για το ΚΕΦΙΑΠ και 2.000,00 για το ΨΥΧΑΡΓΩ, για ένα έτος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το τμήμα εμπορίου-τουρισμού της ΠΕ Πρέβεζας

 

Διαβάστηκε 69 φορές