Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 09:05

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 09/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011579913

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                           ΗΜΕΡ. 10-11-2022
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11863
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ            ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 176727

 

 

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 09/2022

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

με CPV 33192000-2, για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 87.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,

με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 96 φορές