Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022 10:02

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 6/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Aναλυτών αίματος με συνοδό εξοπλισμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010924899
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:7372/13-07-2022
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                                ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 158439
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 6/2022

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Aναλυτών αίματος με συνοδό εξοπλισμό ( Γεν. Αιματος, ΔΕΚ, Πήξη) με cpv 38434520-7

συνολικού προϋπολογισμού 48.850,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α αντίστοιχα για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 133 φορές