Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022 11:57

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 02/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ »

                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010094383
                                                                                            ΗΜΕΡ.22-02-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1853
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.:155854
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 02/2022
Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ » με
CPV 24111900-4 και CPV 24100000-5 αντίστοιχα, για το φορέα του νοσοκομείου,
για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 74.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,ήτοι
70.000,00€ για το υγρό οξυγόνο και 4.500,00€ για αέρια σε φιάλες, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 148 φορές