Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 12:27

Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΤΟΝΕΡ, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού με Αρ. Διακ 8/2021 για την προμήθεια Γραφικής Ύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα.:8-03-2021

6η  Υ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                      Αριθμ. πρωτ: 2280
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                ΑΔΑ: ΨΙΕΓ469079-5ΛΩ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα:                        Οικονομικό
Γραφείο:                      Προμηθειών
Τηλ.:                            26823-61310
Φαξ:                           2682024837
Ταχ. Διεύθ.:                 Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΤΟΝΕΡ, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού με Αρ. Διακ 8/2021 για την προμήθεια Γραφικής Ύλης με ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:2152/4-3-2021 , ΑΔΑΜ: 21PROC008230419, ΑΔΑ: ΩΘΜΟ469079-Η6Ι με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16-03-2021 ώρα 12.30 μ.μ.

Σας παρέχουμε περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΤΟΝΕΡ.

 

Διαβάστηκε 390 φορές