Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 13:47

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2020 Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξοπλισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29/2020


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2020 Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξοπλισμό (Αντιδραστήρια για φυσικοχημική ανάλυση ούρων, Γλυκοζυλιομένη Αιμοσφαιρίνη και αντιδραστήρια αιμοκαλλιεργειών) με CPV 33696700-2 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 22 φορές