Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020 10:53

Παράταση της προθεσμίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ για τον με συστ. Αριθμ. 84121 διαγωνισμό για της 15/04/2020 και ώρα 17.00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.:3464

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα: :OIKONOMIKO
Πληροφορίες :Μώκου Λ.
Τηλ. :2682361310
Φαξ :2682024837
Ταχ. Διεύθ. :Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 2,§1,εδ31 και άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρθ.57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/204(Α΄160), πλήν των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138-139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ».
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ. 160/8-08-2014) «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής νομοθεσίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Το Ν.4472/2017(ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017) ΜΕΡΟΣ Γ «Ίδρυση Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας».
12. Το Ν.4542/2018(ΦΕΚ 95/Α/01.06.2018) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την ΕΚΑΠΥ» περί εγκρίσεως σκοπιμότητας.
13. Τον προϋπολογισμού 2020 του νοσοκομείου μας.
14. Το με αριθμ. 4ο(Θ11)/28-02-2020 πρακτικό του Δ.Σ Ετήσιος προγραμματισμός Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Υπηρεσιών και Φαρμάκων 2020.
15. Το με αριθμ. πρωτ. 2757/18-03-20 ΑΔΑΜ 20REQ006455331 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 2794/19-03-2020 ΑΔΑΜ 20REQ006455410δέσμευση πίστωσης.
17. Την με αριθμ. πρωτ. 2849/19-3-2020 AΔΑ : Ω2ΝΡ469079-ΖΣΠ απόφαση διοικητή για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας.
18. Την με συστ. Αριθμ. 84121 διακήρυξη για προμήθεια μη χημικών ιατρικών αναλώσιμών.
19. Το γεγονός ότι η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Πέμπτη 09/04/2020 και ώρα 17.00.
20. Αιτήματα εταιριών για παράταση της προθεσμίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς λόγω των εκτάκτων συνθηκών υπάρχει δυσκολία στην έκδοση εγγυητικών συμμετοχής από τα τραπεζικά ιδρύματα και το ταμείο παρακαταθηκών.
21. Το γεγονός ότι μέλημα της υπηρεσίας μας είναι η εξασφάλιση ευρύτερης συμμετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την παράταση της προθεσμίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ για τον με συστ. Αριθμ. 84121 διαγωνισμό για της 15/04/2020 και ώρα 17.00. Επίσης μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας για της 23/04/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ.
Όσες εγγυητικές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης θα γίνουν αποδεκτές για την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διαβάστηκε 117 φορές