Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 12:30

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για τον περιοδικό έλεγχο των τριών ανελκυστήρων του Γ.Ν. Πρέβεζας.

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα 09/10/2019

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                           Αρ. Πρωτ.: 10494

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                     

Tμήμα……..:    Οικονομικό

Πληρ………:    Σπανού Α.

Tηλ. ……….:   2682361310

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2                                   

                            481 00,  Πρέβεζα

Mail:      Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για τον περιοδικό έλεγχο των τριών ανελκυστήρων του Γ.Ν. Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.:  Το υπ’ αριθμ.10402/08-10-2019 αίτημα για την ανάθεση του περιοδικού ελέγχου των τριών ανελκυστήρων του Γ.Ν. Πρέβεζας.

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο  έως 18/10/2019 ημέρα Παρασκευή 11πμ, για την ανάθεση περιοδικού ελέγχου τριών ανελκυστήρων σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ( ΚΑΕ 0879) .Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών(www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν).Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υποχρεώσεις του Αναγνωρισμένου Φορέα Ελέγχου ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο και την Πιστοποίηση των τριών (3) Ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. 

Αναλυτικά:

 1. Ο ανάδοχος (Αναγνωρισμένος Φορέα Ελέγχου) θα πρέπει να είναι ενταγμένος στον σχετικό κατάλογο των αναγνωρισμένων/κοινοποιημένων φορέων που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που τηρείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως προβλέπεται από τις σχετικές παρ. (1., 2., 3. και 4.) του άρθρου 9 της Αριθμ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 2604, 22/12/2008).

Προκειμένου να αποδειχτεί αυτό στην υπηρεσία, θα προσκομιστούν όλα τα σχετικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν (σχετικές άδειες, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις) σε φωτοαντίγραφα θεωρημένα.

 1. Ο ανάδοχος (Αναγνωρισμένος Φορέας Ελέγχου),προκειμένου να πραγματοποιήσει τον περιοδικό έλεγχο, θα πρέπει για κάθε ένα από τους ανελκυστήρες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, να προβεί:
 2. Στον Έλεγχο Τεχνικού Φακέλου
 3. Στην Επιθεώρηση της Εγκατάστασης
 • III. Στην σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου
 1. Στον Επανέλεγχο αποκατάστασης τυχόν παρατηρήσεων της προηγούμενης Έκθεσης Ελέγχου
 2. Στην Έκδοση Βεβαίωσης Ελέγχου και Πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815/Β/1997).
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια των πιστοποιήσεων είναι η παρουσία του υπεύθυνου συντηρητή των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων σύμφωνα και με την παρ. (2.) του άρθρου 6 της Αριθμ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 2604, 22/12/2008).
 2. Σε κάθε περίπτωση οι διενεργούμενοι έλεγχοι θα γίνουν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου έκαστου ανελκυστήρα και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους, συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των υφιστάμενων ανελκυστήρων.
 3. Η πραγματοποίηση των ελέγχων θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε τυχόν ελλείψεις-επισκευές που θα αναφερθούν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως για να είναι εμπρόθεσμη η ανανέωση της καταχώρησης (έως 26/02/2020).
 4. Κάθε έκθεση ελέγχου θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο εντός 10 εργασίμων ημερών από την πραγματοποίηση του ελέγχου. Σε περίπτωση επανελέγχου αποκατάστασης παρατηρήσεων των Εκθέσεων Ελέγχου, αυτός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών από το Νοσοκομείο.
 5. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τμηματικά και με το πέρας των τυχών επανελέγχων και την συμμόρφωση του Νοσοκομείου προς τυχόν παρατηρήσεις της εκθέσεις ελέγχου, θα εκδίδονται οι Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά Ελέγχου, εντός μηνός από τον τελευταίο έλεγχο ή επανέλεγχο.
 6. Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο επιθεώρησης και τυχόν επανελέγχου κάθε εγκατάστασης, η οποία εννοείται ότι θα τίθεται εκτός χρήσης από το κοινό, θεωρείται επιβεβλημένη η παρουσία του υπεύθυνου συντηρητή.
 7. Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας θα προσκομίσει στον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, αιτήσεις κλπ. που θα απαιτηθούν για την εκ νέου Πιστοποίηση και Καταχώρηση των Ανελκυστήρων.

                                                                        Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                                         ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                                                                        

Διαβάστηκε 240 φορές