Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019 11:44

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 31/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018 Για την προμήθεια «Ιατρική γάζα»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 31/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018 Για την προμήθεια «Ιατρική γάζα» με CPV 33141114-2 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σελευκείας 2 ΤΚ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ (Γραφείο Προμηθειών) 10/09/2019 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ


Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σελευκείας 2 ΤΚ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ (Γραφείο Προμηθειών) 10/09/2019 Ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ


Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

Διαβάστηκε 127 φορές