Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 11:12

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018 Για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό με CPV 33696200-7 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2019


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018


Για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό με CPV 33696200-7 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 316 φορές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ