Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 10:55

Προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος απαγωγής αναισθητικών αερίων για τα χειρουργεία του Γ.Ν Πρέβεζας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 23/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος απαγωγής αναισθητικών αερίων για τα χειρουργεία του Γ.Ν Πρέβεζας με CPV 33162100-4, CPV 51420000-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 248 φορές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ