Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 18:35

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.24/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Ορθοπεδικού υλικού-Βίδες- Ήλοι (CPV:33141750-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.24/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Ορθοπεδικού υλικού-Βίδες- Ήλοι (CPV:33141750-2) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13.619,88€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

Διαβάστηκε 450 φορές