Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 11:39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ» ΜΕ CPV 33181500-

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ», όπως ακριβώς αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 1Ο - ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ :7/11/2016   ΩΡΑ:11.00 Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ :7/11/2016   ΩΡΑ:13:30

Για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Προϋπολογισμός 59.333,95 € ΠΡΟ ΦΠΑ &67.047,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Διαβάστηκε 951 φορές