Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014 18:22

Tεχνικές προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών διανομής φαγητού

Γράφτηκε από τον

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του εργολάβου να εφοδιάζει το Νοσοκομείο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

2. Ο Εργολάβος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό του και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου εργολάβου ή των εργασιών του.

3. Ο Εργολάβος υποχρεούται στην κανονική καταβολή των ημερομισθίων στο προσωπικό του, υποχρεωμένου του Νοσοκομείου να ελέγχει την έγκαιρη και κανονική (πλήρη) εξόφληση των αποδοχών των εργαζομένων. Επίσης το Νοσοκομείο θα μπορεί να ελέγχει την έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων του Εργολάβου στο Ι.Κ.Α., ΤΕΑΜ ως και του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να μην εξοφλήσει τον Εργολάβο για τον τρέχοντα μήνα και άντ’ αυτού να πληρώσει απευθείας το προσωπικό του για δεδουλευμένα οφειλόμενα ημερομίσθια, να του επιβάλλει δε πρόστιμο δια της Διεύθυνσης μέχρι ποσού *2.000* ΕΥΡΩ κατά μήνα, σε περίπτωση δε υποτροπής, το Δ.Σ του Νοσοκομείου δύναται να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι *5.000* ΕΥΡΩ ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο υγιές άριστο στο είδος του και χωρίς να το βαρύνει ποινικό αδίκημα, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου και το οποίο να τηρεί πιστά τις διαδικασίες των Κρατικών Αρχών και του Νοσοκομείου, διαφορετικά ο εργολάβος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του.

5. Ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας του προσωπικού που απασχολεί για την διανομή φαγητού του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να το ζητήσει και να ελέγξει αν το προσωπικό που αναφέρεται σ’ αυτό βρίσκεται εντός του Νοσοκομείου.

6. Ο Εργολάβος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη η πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν από την Διεύθυνση του Νοσοκομείου, τους υπεύθυνους εστίασης και την επιτροπή παραλαβής έργου. Εάν ο εργολάβος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας, θα επιβάλλεται από την Διοικητική Διεύθυνση ποινική ρήτρα ποσού *900* ΕΥΡΩ παρακρατούμενη από την μηνιαία αμοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά η πιο πάνω ρήτρα τριπλασιάζεται, για τρίτη δε φορά εξαπλασιάζεται του Νοσοκομείου διατηρούντος το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του Εργολάβου εκπτώτου, καταπιπτούσης και της εγγυητικής επιστολής.

7. Ο Εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση με το Νοσοκομείο και κατά συνέπεια αιτήματα ή δικαιώματα από την εργασιακή σχέση δεν προβάλλονται κατά του Νοσοκομείου, αλλά κατά του εργοδότου και στις εγκαταστάσεις του.

Η γνωστοποίηση αυτού κοινοποιείται στο Νοσοκομείο εντός μηνός από της αναλήψεως υπηρεσίας ενός εκάστου από το προσωπικό του.

8. Ο Εργολάβος υποχρεούται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 έως 14:00 (κατά τις λοιπές ώρες θα ορίζεται υπεύθυνη εστίασης), εάν δεν παρίσταται ο ίδιος, να διαθέτει υπεύθυνο υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου που έχουν ορισθεί για την εποπτεία και έλεγχο του έργου της εστίασης και επίλυση κάθε προβλήματος που τυχόν θα ανακύπτει.

9. Η διανομή γευμάτων θα γίνεται εντός των πλαισίων του ισχύοντος κανονισμού εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου. Για την διανομή γευμάτων το ωράριο θα καθορίζεται από τους αρμόδιους του Νοσοκομείου.

Ο εργολάβος υποχρεούται, το προσωπικό που θα προσλάβει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου.

11. Ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Το Νοσοκομείο δεν έχει καμία αστική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του Εργολάβου και η υποχρέωσή του, εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κάθε μήνα αμοιβής του εργολάβου.

12. Εάν ο εργολάβος διακόψει το έργο μονομερώς ή καταστήσει αυτό απρόσφορο η ουσιωδώς ελαττωματικό από πλημμέλειες ή ελλείψεις του προσωπικού του πρίν από την ημερομηνία λήξεως χρόνου της σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας προς το νοσοκομείο από τώρα συμφωνημένης σε *500* ΕΥΡΩ ημερησίως για κάθε ημέρα από της διακοπής έως της ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης, θεωρούμενης από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δικαίας και ευλόγου καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης χωρίς καμία αξίωση του, παραιτούμενου του δικαιώματος της διαιτησίας σε κάθε περίπτωση.

13. Στην παραπάνω περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου το Νοσοκομείο δικαιούται να προσλάβει εργολάβο με απ’ ευθείας ανάθεση έργου και ελεύθερη τιμή, η δε τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα βαρύνει τον εκπεσόντα εργολάβο ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

14. Η είσπραξη της ποινικής ρήτρας και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής από την ανάθεση καθαριότητας σε άλλο εργολάβο, θα κρατείται από το λογαριασμό του εκπεσόντος ή θα επιδιώκεται από την ιδιαίτερη περιουσία του. Επίσης θα του παρακρατείται και ο υπάρχων εξοπλισμός.

15. Η στολή εργασίας θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια και τα χρώματα του Νοσοκομείου. Θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώμικη και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων. Η δαπάνη για την στολή και το κόστος καθαρισμού της θα επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο.

Σε περίπτωση παραβιάσεως των ανωτέρω εκτός των συνεπειών που προαναφέρθηκαν, ο εργολάβος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, και επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων του ΠΔ. 118/07.

«ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων υπάρχουν γενικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και φύλαξης των τροφίμων, απαιτήσεις εξοπλισμού για την αποθήκευση, διατήρηση και μεταφορά των τροφίμων, απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων από επικίνδυνες ουσίες, τρωκτικά και έντομα, απαιτήσεις παροχών νερού, ατμού, πάγου, ηλεκτρικού, εξαερισμού κ.λ.π.

   Ακρογωνιαίος λίθος για την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων είναι η υγεία και ατομική υγιεινή του προσωπικού και η κατάρτισή του σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των τροφίμων στο Νοσοκομείο.

   Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους τροφίμων είναι δυνατόν να αποτελεί κίνδυνο επιμόλυνσης για τα τρόφιμα και γι’ αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε κανόνες υγιεινής και οδηγίες εργασίας, ανάλογα με τη θέση και την υπευθυνότητα που έχει στην όλη διακίνηση των τροφίμων.

   Η εκπαίδευση του προσωπικού πέρα από το γεγονός ότι είναι νομική απαίτηση, αυξάνει την υπευθυνότητα στην εργασία.

   Το προσωπικό είναι δυνατόν να μεταφέρει στα τρόφιμα επικίνδυνους μικροοργανισμούς που προέρχονται :

Από επιμόλυνση των ατόμων κατά τις μετακινήσεις τους στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα στις τουαλέτες.

Από επιμόλυνση των ατόμων από τις διάφορες προσωπικές τους συνήθειες, όπως π.χ. να ακουμπούν με τα χέρια τα μαλλιά τους ή τη μύτη τους. Το ανθρώπινο σώμα φιλοξενεί πολλούς μικροοργανισμούς στη μύτη, στο στόμα, στο σάλιο, στα μαλλιά και στον εντερικό σωλήνα. Όλα αυτά αποτελούν εστίες μόλυνσης για τα χέρια του προσωπικού.

Από λοιμώξεις των ατόμων οφειλόμενες σε παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι μεταφέρονται με τα τρόφιμα.

   Χρειάζεται επομένως διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, ιδίως των ατόμων που δεν έχουν επαρκή εμπειρία στο χειρισμό των τροφίμων, αλλά και εποπτεία για τη σωστή τήρηση εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, ώστε να μη διασπείρονται μικροοργανισμοί στα τρόφιμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Το προσωπικό πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα που μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψή των.

   Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από τους εργαζόμενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παρακάτω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις.    

   Για την εφαρμογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκομείο είναι η εταιρεία. Το δειγματοληπτικό έλεγχο υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το Νοσοκομείο (με το Τμήμα Διατροφής, τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων).

   Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό και εκπαιδευμένο. Δεν θα απασχολείται σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στο Νοσοκομείο θα υπάρχει ονομαστικός κατάλογος των εργαζομένων στο χώρο των τροφίμων, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στο Νοσοκομείο.

   Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος μεταφερθεί από διαφορετική απασχόληση π.χ. συνεργείο καθαριότητας στο χώρο των τροφίμων, θα πρέπει να έχει γραπτή γνωμάτευση από γιατρό του Νοσοκομείου για την καταλληλότητα και την ακίνδυνη για τους ασθενείς μετακίνηση τους.

   Σε περίπτωση που η εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

   Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισμό. Η εταιρεία και ο επόπτης έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόμων και προστατεύουν τα τρόφιμα από επιμολύνσεις.

α) Γενικά μέτρα καθαριότητας.

   Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των τροφίμων πρέπει:

Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους.

Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται.

Να μην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίμων και κατά το χειρισμό των τροφίμων.

Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους με αδιάβροχο επίδεσμο (κατά προτίμηση έντονου χρώματος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει επικολληθεί).

Να μην μετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκομείου και μετά να επιστρέφουν στο χώρο των τροφίμων.

Να έχουν καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω εφόσον είναι μακριά και να είναι καλυμμένα με κάλυμμα κεφαλής (σκούφο).

Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από το χώρο της εργασίας τους.

β) Πλύσιμο χεριών

Απαραίτητο είναι το πλύσιμο χεριών :

Μετά τη χρήση τουαλέτας.

Όταν είναι βρώμικα ή μολυσμένα.

Μετά από βήχα, φτέρνισμα, φύσημα μύτης.

Μετά από άγγιγμα οποιουδήποτε μέρος τμήματος της κεφαλής.

Πριν να αγγίξουμε οποιαδήποτε τροφή.

Όταν έχουμε πιάσει ωμά τρόφιμα (κρέας, ψάρι. Αυγά, πουλερικά) ή οποιοδήποτε μολυσμένο τρόφιμο.

Μετά τη χρήση δοχείων απορριμμάτων.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα τρόφιμα δεν πιάνονται με τα χέρια, παρά μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο.

Δεν χειρίζονται τρόφιμα άτομα που έχουν δερματικές βλάβες ή κάποια μεταδοτική ασθένεια ή υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση.

Μικρά τραύματα ή εγκαύματα καλύπτονται με αδιάβροχο έγχρωμο επίδεσμο.                        

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι τραπεζοκόμοι στο τέλος κάθε γεύματος φροντίζουν για την απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους διανομής των τροφίμων. Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους, τα μεταφέρουν σε σημείο που το κάθε Νοσοκομείο ορίζει ως σημείο συλλογής για την οριστική απομάκρυνσή τους από το νοσοκομείο.

Εάν χρησιμοποιούνται ως δοχεία απορριμμάτων ειδικοί κάδοι που μέσα τοποθετούνται οι πλαστικοί σάκοι, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να απολυμαίνονται περιοδικά εσωτερικά και εξωτερικά από τους/τις τραπεζοκόμους, σε χώρους που το Νοσοκομείο θα ορίσει και σε καμία περίπτωση στο χώρο διανομής των τροφίμων (κουζίνα).

Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει επίσης να απομακρύνονται με τρόπο υγιεινό, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει κάθε Νοσοκομείο.                          

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Παραλαβή φαγητού από τα μαγειρεία

Διανομή φαγητού στον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου στην παθολογική και καρδιολογική-μονάδα στεφανιαίων ασθενών κλινική

Συλλογή ακάθαρτων δίσκων πιάτων κ.τ.λ. και καθαρισμός τους

Συλλογή σκευών και καθάρισμα επιφανειών νεροχύτες πάγκοι ψυγείο κ.τ.λ.

Καθαρισμός τροχήλατου μεταφοράς τροφίμων

Παράδοση των καθαρών σκευών στο μαγειρείο

ü   Σερβίρισμα των κυρίων και ενδιάμεσων γευμάτων στους ασθενείς. Ανάλογα με τον τρόπο διανομής των τροφίμων σε κάθε Νοσοκομείο, προκύπτουν και οι υποχρεώσεις ετοιμασίας των δίσκων σερβιρίσματος. Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζοκόμοι πριν από το σερβίρισμα συμβουλεύονται τον κατάλογο με τα ονόματα και τις δίαιτες των ασθενών.

ü   Στη συνέχεια μαζεύουν τα άπλυτα σκεύη, τα πλένουν, τα στεγνώνουν και τα αποθηκεύουν σε καθαρά ντουλάπια τα οποία τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα καθαρίζονται από τους/τις τραπεζοκόμους.

ü   Από τους υπεύθυνους του Τμήματος Διατροφής του κάθε Νοσοκομείου περιγράφονται λεπτομερώς και με χρονοδιάγραμμα οι υποχρεώσεις των τραπεζοκόμων και του επόπτη του ιδιωτικού συνεργείου.

ü   Η κουζίνα, οι πάγκοι, οι θερμοτράπεζες και τα τροχήλατα καρότσια καθαρίζονται από τους/τις τραπεζοκόμους.

Η δαπάνη για τα καθαριστικά, απολυμαντικά και σκεύη καθαρισμού βαρύνει το Νοσοκομείο.

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί εδώ ότι η απομάκρυνση τροφίμων, έστω και μη κατάλληλων προς διάθεση, από το χώρο του Νοσοκομείου, εκτός του ότι είναι νομικώς κολάσιμη, είναι μερικές φορές και επικίνδυνη.

Ωράριο απασχόλησης

Διανομή πρωινού από 7:30 έως 9:30

Μεσημεριανού από 11:00έως 14΅00

Βραδινού από 16:30 έως 19:30

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.ΜΗΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

2.ΖΗΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ

3.ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστηκε 321 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ.2014 »