Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014 02:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου οικονομικής χρήσης 2014 (1-1-2014 έως 31-12-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Πρέβεζα 03-12-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                              Αρ. Πρωτ.

6 ΥΠΕ . ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ        

Tμήμα………: Οικονομικό

Πληροφορίες: Δρόσου Χρ.

Tηλ. ………..: 26823 61310 -308                                                       ΠΡΟΣ:

Fax ………..: 26820 24837                                  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                                                        

               481 00, Πρέβεζα                                                      

                                                                                    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου οικονομικής χρήσης 2014 (1-1-2014 έως 31-12-2014)

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 20/1-12-2014 απόφαση Δ/Σ του Νοσοκομείου για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές ελεγκτές.

Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Ν Πρέβεζας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών από ορκωτούς λογιστές ελεγκτές που θα πραγματοποιηθεί την 10 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο γραφείο προμηθειών του ΓΝ Πρέβεζας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου οικονομικής χρήσης 2014 (1-1-2014 έως 31-12-2014) συνολικού προϋπολογισμού 6.150,00 € με ΦΠΑ που θα βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 ΚΑΕ 0433 .    

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΩΣ ΤΗΝ 10/12/2014 και ώρα10:00πμ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου για την οικονομική χρήση 2014 (1-1-2014 μέχρι 31-12-2014).

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που ο ελεγκτής θα κρίνει κατάλληλες με βάση τους κανόνες των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3329/05, όπως αυτές ισχύουν με τελικό σκοπό την παράδοση στο αρμόδιο όργανο της προβλεπόμενης έκθεσης ελέγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που θα συντάξει αυτό.

Συμφωνούνται ακόμα και αποτελούν κοινή γνώση και αντίληψη τα παρακάτω:

Α.- Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων.

Β. - Ο ελεγκτής θα εξετάσει σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης αφενός μεν την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και των σημαντικών εκτιμήσεων του αρμοδίου οργάνου και αφετέρου την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίασης των στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις

Γ. – Γίνεται δεκτό ότι το αρμόδιο όργανο έχει την ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζουν ακριβοδίκαια την περιουσιακή διάρθρωση την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Νοσοκομείου. Επίσης είναι μέλημα και ευθύνη του προαναφερόμενου οργάνου η επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων λογιστικών μεθόδων και αρχών, η σύννομη τήρηση των βιβλίων και στοιχείων και ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου που να διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του Νοσοκομείου.

Δ. – Ο ελεγκτής κατά την διάρκεια του ελέγχου είναι πιθανό να λάβει προφορικές διαβεβαιώσεις από το αρμόδιο όργανο. Όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο για τους σκοπούς του ελέγχου οι διαβεβαιώσεις αυτές του χορηγούνται γραπτώς.

Ε.- Ο ελεγκτής θα συμμετάσχει στην απογραφή του υπάρχοντος στο Νοσοκομείο αναλωσίμου υλικού (Υγειονομικό, Φαρμακευτικό, αντιδραστήρια, τρόφιμα κ.λ.π.), κατά την 31-12-2014.  

                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                        

                                                                                                             ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 949 φορές