Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 06:26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.42/2013 - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ με κωδικό κατηγορίας CPV (33181500-7) Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.42/2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

με κωδικό κατηγορίας CPV (33181500-7)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 21/8/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 21/8/2013      Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ   Ώρα: 10:00 Π.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(33181500-7)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους και σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται ενιαία από άλλους φορείς και αφορούν και το νοσοκομείο μας, κάθε διαγωνιστική διαδικασία και σύμβαση του νοσοκομείου μας για τις συγκεκριμένες προμήθειες παύουν να ισχύουν.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

 

Διαβάστηκε 1673 φορές