Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 05:07

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2Α/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2Α/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» με κωδικό κατηγορίας CPV (39831200-8). Συνολικού προϋπολογισμού 9.605,07€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.και ημ/νία διενέργειας 26/07/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 26/07/2013 Ημέρα:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 9.605,07€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (39831200-8)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 1984 φορές