Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013 08:54

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.36/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33141700-7)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 24/7/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 24/7/2013 Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33141700-7
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 2345 φορές