ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση εξωτερικής χειρολαβής πόρτας(οδηγού) του οχήματος ΚΗΙ-6025 οχήματος του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.5303/31-05-2019 πρωτογενές αίτημα για την αντικατάσταση εξωτερικής χειρολαβής πόρτας(οδηγού) του οχήματος του οχήματος ΚΗΙ-6025 για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως 24/06/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την αντικατάσταση εξωτερικής χειρολαβής πόρτας(οδηγού) του οχήματος του οχήματος ΚΗΙ-6025 για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1431) και 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΤετPMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνPMEEST_EESTEΙουν+03:000PMEESTE

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για εργασίες υλοτομίας στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.5978/13-06-2019 πρωτογενές αίτημα για εργασίες υλοτομίας στο Γ.Ν Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως Τρίτη 25/06/2019 και ώρα 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την εκτέλεση εργασιών υλοτομίας για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.178,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0899).

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι η υλοτομία δύο πεύκων, ενός κυπαρισσιού και το κλάδεμα δύο πεύκων εντός του προαύλιου χώρου του νοσοκομείου. Για την απομάκρυνσή τους, θα τηρηθεί η προβλεπόμενη από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Δασών) διαδικασία.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ημέρες και ώρες που θα υποδειχθούν από το αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας.

Δυνατότητα αυτοψίας στο χώρο: καθημερινά 7.00-15.00 (κ. Δρόσου Ε. 2682361316)

ΤετAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE