Τρίτη, 25 Μαϊος 2010 01:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Το Γ. Ν. Πρέβεζας αφού έλαβε υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1397/83 « Εθνικό Σύστημα Υγείας» (καταργ. με το αρθ. 65 του

ν. 2071/92 ως προς το όριο ηλικίας και επανήλθε με το άρθρο 34 του ν. 2519/97).

2.Το Π.Δ.131/87 (ΦΕΚ 73/87 τ. Α΄).

3.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 1759/88(φεκ 50/88 τ. Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το

άρθρο 39 του Ν. 2072/92 ( ΦΕΚ 125/92 τ. Α΄).

4.Τις διατάξεις των άρθρων 13 Ν.1965/91 « Τροποποίηση και συμπλήρωση των κείμενων διατάξεων

του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις».

5.Τις διατάξεις των  άρθρων 65, 84 του Ν.2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος

Υγείας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2194/94 « Αποκατάσταση  του Εθνικού Συστήματος Υγείας και

άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις  του άρθρου 34 του Ν.2519/97 « Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες

διατάξεις» .

8. Την Δ.Υ.1γ/οικ.41255/92 (φεκ 97/25-2-93 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την

ΔΥ1γ/οικ.25338/ 10-5-93 (ΦΕΚ 376/93 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥ 13 α/29804/15-9-97

(ΦΕΚ 859/26-9-97 τ. Β΄).

9. Την Δ.Υ.13 α/39832/97(ΦΕΚ 1088/97 τ. Β΄) απόφαση ιεράρχησης κριτηρίων κρίσης και

συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.

10. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2737/99 « Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων

και άλλες διατάξεις».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του  Ν.2889/01 ( ΦΕΚ 37 τ.Α΄/2-3-2001) « Βελτίωση και

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων

υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

14.Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

15. Τις διατάξεις  του άρθρου 7 του Ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από

φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

16. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για

το Εθνικό σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

και Πρόνοιας».

17. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης  και λοιπές διατάξεις.

18. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3370/2005 « Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών

δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» .

19. Την Υ10/2103/10-1-2003 Υπουργική Απόφαση.

20. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

21. Το άρθρο 18 του  Ν. 3580/18-6-2007 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

22. Το υπ΄αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/148/13498 π.ε. /29-3-2007.

23. Τις διατάξεις του Ν. 3754/09(ΦΕΚ43/11-3-09 τ.Α΄) ρύθμιση όρων απασχόλησης των

Νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις.

24. Το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3754/2009 προσλήψεων ιατρών ΕΣΥ.

25. Το υπ΄αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/237/3740/13-8-2009.

26. Την υπ΄ αριθ. 30/30-9-2009 γνωμοδότηση της Επιτροπής του Συμβουλίου Επικρατείας.

27. Την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Σ./5/ 12/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Πρέβεζας.

27.  Την αριθ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 132169/2-10-2009 έγκριση για προκήρυξη θέσεων του κλάδου

ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

28. Την Υ10α/ΓΠ.οικ..40972/6/4/2010 έγκριση για προκήρυξη θέσεων του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

29. Την 388/14/5/2010 έγκριση της 6ης Υ.Π.  για επαναπροκήρυξη μιας θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αιματολογίας ή ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας, λόγω παραίτησης της ιατρού που την κατείχε προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

30. Την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Σ./328/ 25/5/2010 απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Πρέβεζας για επαναπροκήρυξη.

Της παραπάνω θέσης.

 

Α) Προκηρύσσει

 

Την πλήρωση  των παρακάτω θέσεων επί θητεία  του κλάδου ειδικευμένων γιατρών Ε.Σ.Υ. για το  Γ.Ν. Πρέβεζας με ειδικότητα και βαθμό ως εξής:

1.   μιας ΕΒ Ακτινοδιαγνωστικής,

2.   μιας ΕΒ Γαστρεντερολογίας,

3.   μιας ΕΒ Καρδιολογίας,

4.   δύο ΕΒ Αναισθησιολογίας ,

5.   μιας ΕΒ Νευρολογίας,

6.   μιας ΕΒ Παθολογίας,

7.   μιας ΕΒ Παιδιατρικής ,

8.   μιας ΕΒ Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας,

9.   μιας ΕΒ Χειρουργικής

10. μιας ΕΒ Ψυχιατρικής

11. μιας ΕΒ ΩΡΛ,

12. μιας ΕΒ Οφθαλμίατρου και  

13. μιας ΕΒ Παθολογικής Ανατομικής

Β) Επαναπροκηρύσσει

μια θέση ΕΒ Αιματολογίας ή ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας για το  Γ.Ν. Πρέβεζας.

Για τις  παραπάνω θέσεις  γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

Α) Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ο.Κ.

Β) Άδεια άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

Γ) Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

Δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος για τους Επ. Β΄.

Ε) Η κατοχή του τίτλου ειδικότητας για τη θέση με βαθμό Επ. Β΄.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν  τα εξής δικαιολογητικά :

Α) Αίτηση-δήλωση για τη συγκεκριμένη  θέση κατά ειδικότητα και βαθμό.

Β) Αντίγραφο πτυχίου.

Γ) Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

Δ) Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.

Ε) Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου  που να φαίνεται :

. Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος και

. Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης

ΣΤ) Πιστοποιητικό γέννησης.

Ζ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα

εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α΄- δ΄ της παρ.3 του άρθρου 69 του Ν.2071/92 δηλαδή:

. Η ιατρική προϋπηρεσία ( σε Νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα).

. Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική  δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου)

Η) Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να  υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.  Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής .

Θ) Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις

από ξένη χώρα.

Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα  μεταφρασμένα.

Ι) Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά.

Ανάτυπα δημοσιευμάτων, επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν

δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο

Συμβούλιο κρίσης ή το Συμβούλιο κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του

προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του

σημείωμα.

Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην ελληνική

γλώσσα.

Κ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:

Α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. ή ότι έχουν συμπληρωθεί δύο

(2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας

Β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση ενός (1)

χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2)χρόνια από

την ημερομηνία παραίτησής του.

Γ) Σύμφωνα με το Ν. 3754/09 άρθρο 41 Α « Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι νέες προλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ως εκ τούτου, οι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ  μέχρι 31-12-2010 , εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης» που σύμφωνα με το Ν. 1397/83 η αποδοχή παραίτησης γίνεται με απόφαση του ΥΥΚΑ.

Μετά τα ανωτέρω ιατρός που υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης συμπληρώνοντας στην Αίτηση –Δήλωση το υποστοιχείο 7 ως εξής: « Έχω παραιτηθεί με την αριθ. πρωτ. ………… αίτηση παραίτησης από τη θέση του Νοσοκομείου ………………… προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα προκήρυξη. Η  παραίτηση μου έγινε αποδεκτή με την αριθ. ……………… απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ …………..) ή για την παραίτηση μου δεν έχει εκδοθεί απόφαση  παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του ΦΕΚ  της αποδοχής της παραίτησης να ενημερώσω σχετικά την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ (μία σειρά επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, ήτοι από 12 /06/2010 μέχρι  και  1 / 07 /2010.

Αιτήσεις – δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις – δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και Ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα εντός της καθορισμένης ημερομηνίας στη Διεύθυνση Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας – Σελευκείας 2 –ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ.48100.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου (τηλ. 2682361302 ).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ

Διαβάστηκε 7191 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ