ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. (ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ -ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

* ΕΠΙΣΥΑΝΠΤΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

ΠεμAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE