Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022 13:13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ                                                 Πρέβεζα: 08 - 08 - 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.: 8222

                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Η
                                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 ( ΦΕΚ 123/Α’/1992) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016),
β)των άρθρων 3 και 4 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α’/2019),
γ) του τρίτου άρθρου του ν. 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α’/2020),
δ) του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α΄/1988) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄/2017),
ε) των άρθρων 165 & 168 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄/2019),
στ) του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
ζ) του άρθρου 25, του κεφ. Δ του Β΄ Μέρους του Ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α΄/2021),
η) του άρθρου 95 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α’/2021).
2. Το π.δ 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α’/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.
3. Το π.δ 68/31.08.2021 (ΦΕΚ 155 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α’) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Την υπ’αριθμ. Υ32/9-9-2021 (ΦΕΚ 4185 Β’) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα».
6. Την υπ΄αριθμ. Α1α/οικ. 59426/14-8-2019 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/578/16-8-2019) απόφαση «Διορισμός
7. μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας».
8. Την υπ’αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ. 39417/23-6-2021 (ΦΕΚ/Β/2804) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου
ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 908Σ465ΦΥΟ -7Π8).
9. Την υπ΄αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/5 -2-2020 (ΦΕΚ/ Β/319) Υπουργική Απόφαση « Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 6Α1Υ465ΦΥΟ-ΥΓΞ) όπως ισχύει.
10. Την με αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.2423(ΦΕΚ 31/17-1-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία διορίστηκε ο Διοικητής του Γ.Ν. Πρέβεζας, αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ.
11. Το με αριθ. πρωτ. 998/26-01-2022 αίτημα χορήγησης έγκρισης προκήρυξης θέσεων για το Γ.Ν. Πρέβεζας.
12. Την με αριθ.πρωτ. 7661/22-07-2022 δέσμευση για προκήρυξη θέσεων για το Γ.Ν. Πρέβεζας.
13. Το με αριθ. 24ο (θ. 14) 28-07-2022 Πρακτικό Δ.Σ. του Γ.Ν. Πρέβεζας σχετικά με τη χορήγηση έγκρισης προκήρυξης θέσεων ιατρών ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμ.Α’ (ΑΔΑ: 9ΧΘΗ469079-ΟΘ6).
14. Τα αιτήματα των Διοικήσεων των Υ.Πε. για προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
15. Την υπ’ αριθμ. 50/4-11-2021 Π.Υ.Σ. με θέμα: α) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου
«Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021».
16. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας.
17. Την αριθμ. Γ4α/ Γ.Π.45011/04-08-2022 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ 6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γενικού
Νοσοκομείου Πρέβεζας ως εξής:

  • Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επ. Α΄
  • Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας στο βαθμό του Επ. Α΄
Διαβάστηκε 330 φορές