Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 13:26

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Πρέβεζας

Το Γενικό Νοσοκομείο  Πρέβεζας αφού έλαβε υπόψη του την υπ. αρ. πρωτ.

 Γ4α/Γ.Π./οικ.8252/07-02-2020 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και έχοντας υπόψη:

1 . Τις διατάξεις

I.  του ΦΕΚ Β΄319/2020 (Απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ.7328/2020)

II. του ΦΕΚ Β΄320/2020 (Απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ.7330/2020)

III. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21)

IV.του άρθρου 3 του Ν. 4655/2020 (ΦΕΚ Α΄ 16)

V. του άρθρου 43 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α΄50), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄38)

VI. του άρθρου 168 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄43)

VII. του άρθρου29, παρ. 2, του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228)

VIII. του άρθρου 21, παρ. 11, του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ Α΄174)

IX. του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009    (ΦΕΚ Α΄43)

X. του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α΄165)

XI. των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄172), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 9 του Ν. 4517/2018 (ΦΕΚ Α΄22) και άρθρα 3 και 4 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ ΄ Α΄204)

XII. του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια  της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

XIII. του Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

XIV. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

XV. του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ α΄148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτός ισχύει.  

XVI. του Π.Δ. 54713/18-07-2019 (Β΄3105) «Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»

XVII. την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-05-2019 Π.Υ.Σ

ΧΙΧ. του Οργανισμού του Γ.Ν. Πρέβεζας

ΧΧ. την με αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.2423(ΦΕΚ 31/17-1-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)Απόφαση  του Υπουργού Υγείας   με την  οποία  διορίστηκε ο  Διοικητής του Γ.Ν. Πρέβεζας, αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ.

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 Την έκδοση προκήρυξης για πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας ως εξής:

  • Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επ. Β΄
  • Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας στο βαθμό του Επ. Β΄
  • Μία(1)θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής στο βαθμό του Επ. Β΄

 

Διαβάστηκε 482 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 12:25