Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            Πρέβεζα : 16/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                     Αρ. Πρωτ. 10115
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Tμήμα……..:Οικονομικό Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης και εξοπλισμού υποσταθμού του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.10023/15-11-2017 αίτημα για εργασίες στον υποσταθμό μέσης τάξης του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 23/11/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12.00μ.μ για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού μέσης τάσης του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1400€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0879). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών-υλικών συνολικού προϋπολογισμού 2500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ1429). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Για την πραγματοποίηση των εργασιών στον υποσταθμό μέσης τάσης του νοσοκομείου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπειρία (να υποβληθεί στην οικονομική προσφορά) τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα κατασκευής και συντήρησης υποσταθμών Μ.Τ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Μ.Τ. ΤΟΥ Γ.Ν.Π.:

Α/Α

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΣΥΜΠ. ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ)

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

1

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΜ.

3

 

2

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΤΕΜ.

2

 

3

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΜ.

2

 

4

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΗ

ΤΕΜ.

3

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΦΠΑ (24%)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

 Β.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

 

ΦΠΑ (24%)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                      Πρέβεζα :16/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                Αρ. Πρωτ.10114
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Tμήμα……..: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.10025/15-11-2017 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως Πέμπτη 23/11/2017 ημέρα Πέμπτη 11.00, λόγω του κατεπείγοντος συνολικού προϋπολογισμού 1800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩN.

Α/Α

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Φωτιστικό σώμα μηχανοστασίου

τεμ.

1

2

Κομβιοδόχος συντήρησης οροφής θαλάμου (να διαθετει κομβία κίνησης συνεχούς πίεσης, διακόπτη stop άμεσης ανάγκης  και ρευματοδότη)

τεμ.

1

3

Ολισθητήρας εμβόλου κινητηρίου συγκροτήματος

τεμ.

4

4

Κώνοι συρματοσχοίνων ανάρτησης θαλάμου

τεμ.

6

5

Κοιλοδοκός και ελαστική επικάθηση πυθμένα φρέατος

τεμ.

2

6

Κομβιοδόχος συντήρησης μηχανοστασίου

τεμ.

1

7

Προστατευτική ποδιά θύρας θαλάμου

τεμ.

1

8

Κομβίο εντολής

τεμ.

1

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                         

Ετικέτες

                                                                                                              ΑΔΑ: 6Φ5Φ469079-ΒΞΟ      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Πρέβεζα: 16-11-2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 10095
6η Υ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες : Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Ταχ. Διεύθ.: Σελευκείας 2
48100, Πρέβεζα


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας


Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρθ.57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/2014(Α΄160), πλήν των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138-139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ».
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ. 160/8-08-2014) «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής νομοθεσίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν.2286/1996 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
11. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
12. H με αρ. 4708/16-09-2016 (ΦΕΚ Β2937) έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2015.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 7417/4-10-2017 απόφαση της 6ης ΥΠΕ περί έγκρισης της τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2015.
14. Το με αριθμ. 24/(θέμα 2)31-10-2017 πρακτικό του Δ.Σ σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού του ΠΠΥΥ2015 για την προμήθεια αερίων και οξυγόνου.
15. Την με αριθμ 31/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρού οξυγόνου και αερίων σε φιάλες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 20-11-2017.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 10015/15-11-2017 ένσταση της εταιρίας SOL HELLAS A.E κατά των όρων της διακήρυξης.
17. Το με αριθμ πρωτ. 10076/16-11-2017 διαβιβαστικό του νοσοκομείου μας περί συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στις 17-11-2017 για την εξέταση της εν λόγω ένστασης.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό προμήθεια υγρού οξυγόνου και
αερίων σε φιάλες της με αριθμ 31/2017 διακήρυξης. Η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών θα ανακοινωθεί σε επόμενη απόφαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Πρέβεζα 16/11/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα…....…. :  Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :   Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ………...   :   26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax …….….   :  26820 24837
E-mail…......  :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                          
Tαχ. Δ/νση ..  :   Σελευκείας 2, 481 00, Πρέβεζα    

                                                                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση <Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου>, (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:  01/11/2017 -  15/11/2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                            ΑΔΑΜ: 17PROC002248060

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΑΔΑ: Ω2Γ3469079-Ο4Τ

                                                                                                                             ΗΜ/ΝIA :17/11/2017

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                             

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χ.                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10054

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.            :      48100

Ε-mail :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.33/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό με cpv 38434500-1 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.040,94  € συμπ/νου ΦΠΑ.

 

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                     ΑΔΑΜ: 17PROC002247867

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      ΑΔΑ: Ψ6ΡΝ469079-23Δ

                                                                                                                                                  ΗΜ/ΝIA : 15/11/2017

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                             

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χ.                                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10052

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.            :      48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.32/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV  33141110-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.171,13 € συμπ/νου ΦΠΑ.

 

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                Πρέβεζα 13/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                             Αρ. Πρωτ. 9916
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την «προμήθεια: ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1Ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας».
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 21/11/2015 ημέρα Τρίτη & ώρα 12.00 λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1Ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας προϋπολογισμού 250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Πρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ   ΣΥΝΟΛΟ
 1  ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ (60-100ML) ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. ΜΕΤΑ ΘΗΛΗΣ
(ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ)
 96        
2

ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400gr KOYTIA ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
( ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ).

6        


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/Υ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 10/11/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :       Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :    26820 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα                                                                                                                                                                                                                                        

 

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση <Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου>, (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 13-11-2017 ΕΩΣ 17-11-2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 
 
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                 Πρέβεζα :09/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                             Αρ. Πρωτ.9783
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Tμήμα……..: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν.Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. Πρωτ.9760/08-11-2017 Πρωτογενές Αίτημα για την επισκευή ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας , με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 14/11/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ 10μμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 575,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0899) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Οι επισκευές του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ

1

4 Καθίσματα καρέκλας (δερματίνη)

ΜΤΝ

2

1 Πλάτη καρέκλας (δερματίνη)

3

1 Κάθισμα τροχήλατου σκαμπώ (δερματίνη)

Καρδιολογική

4

1 Εξεταστική Κλίνη (δερματίνη)

5

1 πλάτη & 1 κάθισμα καρέκλας (δερματίνη)

Μαιευτική

6

3 Καθίσματα καρέκλας (δερματίνη)

7

2 Καθίσματα καρέκλας (δερματίνη)

Χειρουργείο

8

Καρέκλα Αιμοδοσίας 2 τεμάχια 60X50 (δερματίνη)

Αιμοδοσία

9

2 Καθίσματα καρέκλας (ύφασμα)

Εισιτήρια

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 2682361316 (κ. Δρόσου Ελένη) & Ώρες 7.00-15.00.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα η 1η Επιστημονική Διημερίδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών με πρακτική άσκηση, υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας και της 6ης Υ.Π.Ε.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ) και θα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες και επίκαιρες εισηγήσεις από ιατρούς με εμπειρία και άποψη, ενώ τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σε προπλάσματα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

 

Ετικέτες